OKRESNÝ ÚRAD HUMENNÉ
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR Oddelenie lesného hospodárstva
Mierová 4, 066 01  Humenné

Číslo spisu
OU-HE-PLO2-2023/003058-020
Humenné
27. 02. 2023
Logo
Rozhodnutie
o poverení na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver
Výrok
Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku poľovníctva podľa 71 ods. 1 a ods. 2 písm. c) a podľa § 74 ods. 1 písm. c) zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o poľovníctve”) v spojitosti s § 2 a § 9 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok”), vo veci poverenia na zabezpečenia ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Výravka rozhodol t a k t o: podľa § 4 ods. 6 zákona o poľovníctve p o v e r u j e poľovnícku organizáciu – Poľovnícke združenie SPZ "Jedlinka" Rokytov pri Humennom, so sídlom 067 13 Rokytov pri Humennom, korešpondenčná adresa Tyršova 8, 066 01 Humenné, IČO:37785001 vykonaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa 24 ods. 1 a 26 zákona o poľovníctve v poľovnom revíri Výravka, s celkovou výmerou 2837 ha, ktorý bol uznaný rozhodnutím bývalého Lesného úradu Humenné - číslo: LÚ-640/93-Če, zo dňa 14.12.1993, na dobu do zaevidovania zmluvy o užívaní poľovného revíru Výravka v zmysle § 16 zákona o poľovníctve.
Odôvodnenie
Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „správny orgán") na základe oznámenia od splnomocnených zástupcov vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Výravka Jaroslava Lisáka, trvale bytom 067 13 Rokytov pri Humennom 220, Jozefa Drobňáka, trvale bytom 067 13 Rokytov pri Humennom 29 a Milana Emmela, trvale bytom 067 13 Rokytov pri Humennom 156, ktoré bolo správnemu orgánu doručené dňa 02.01.2023, vo veci nahlásenia zániku Zmluvy o užívaní poľovného revíru Výravka uzatvorenej v zmysle § 13 a nasl. zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve zo dňa 25.08.2011, ktorá bola predĺžená Dodatkom č. 1 k zmluve uzatvoreným dňa 19.8.2019 zmluvnými stranami a ktorý bol zaevidovaný správnym orgánom dňa 27.8.2019 pod číslom spisu OU-HE-PLO-2019/010853 (ďalej len ,,Zmluva“), v užívaní Poľovníckeho združenia SPZ "Jedlinka" Rokytov pri Humennom, so sídlom 067 13 Rokytov pri Humennom, korešpondenčná adresa Tyršova 8, 066 01 Humenné, IČO:37785001, (ďalej len ,,PZ Jedlinka“) listom číslo OU-HE-PL02-2023-001857-005 zo dňa 19.01.2023 podľa 17 ods. 3 zákona o poľovníctve vyradil ku dňu 05.01.2023 Zmluvu o užívaní poľovného revíru Výravka z evidencie registra zmlúv vedených podľa § 16 zákona o poľovníctve, z dôvodu zániku zmluvy podľa 17 ods. 1 písm. f) bod 1. zákona o poľovníctve, t.j. výpoveďou z dôvodu nedodržania podmienok zmluvy vlastníkom poľovného pozemku postupom podľa § 5 zákona o poľovníctve. Nakoľko vlastníci spoločného poľovného revíru Výravka po vyradení Zmluvy o užívaní poľovného revíru Výravka z evidencie registra zmlúv neužívajú poľovný revír sami alebo prostredníctvom nimi založenej poľovníckej organizácie a ani jeho užívanie nepostúpili zmluvou o užívaní poľovného revíru Výravka (ďalej len „PR Výravka") vznikla potreba zabezpečiť ochranu poľovníctva a starostlivosť o zver. Dôvodom pre bezodkladné vydanie poverenia je zabezpečenie plnenia veterinárnych opatrení vydaných podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v súvislosti s africkým morom ošípaných, v súvislosti s besnotou jazveca lesného, v súvislosti s besnotou líšky hrdzavej, času núdze, regulácie početných stavov raticovej zveri a eliminácie vzniku škôd spôsobených zverou, ako aj určenie osoby, ktorej bude patriť zver uhynutá či inak usmrtená v PR Výravka a ktorá bude povinná zabezpečiť jej likvidáciu preto správny orgán listom číslo OU-HE-PL02-2023/003058-001 zo dňa 02.02.2023 v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomil účastníkov konania o začatí konania podľa § 4 ods. 6 zákona o poľovníctve, vo veci poverenia účastníka konania alebo poľovníckej organizácie vykonaním ochrany poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve v PR Výravka formou verejnej vyhlášky, a to vyvesením oznámenia po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty bol dňom doručenia t.j. dňa 17.02.2023. Správny orgán zverejnil súčasne písomnosť na svojom webovom sídle, na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu, na mieste, ktorého sa konanie týka v obci Rokytov pri Humennom, obci Jabloň, obci Papín, obci Radvaň nad Laborcom, obci Zbudské Dlhé, obci Slovenské Krivé a na centrálnej elektronickej tabuli. Zároveň dal v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku možnosť účastníkom konania a zúčastneným osobám, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, ktoré môžu uplatniť na konajúcom správnom orgáne v určenej lehote do 3 dní od doručenia tohto oznámenia. Účastníkom konania lehota na vyjadrenie uplynula dňom 20.02.2023. V uvedenej veci správny orgán v určenej lehote obdŕžal dve žiadosti poľovníckych organizácií o poverenie na vykonávanie ochrany a starostlivosti o zver a to nasledovne: 1./ Dňa 06.02.2023 bola správnemu orgánu do elektronickej schránky doručená žiadosť od PZ Jedlinka zo dňa 04.02.2023 o poverenie na vykonávanie ochrany a starostlivosti o zver podľa § 4 ods. 6 zákona o poľovníctve v PR Výravka, v ktorej sa uvádza: ,,Poľovnícke združenie SPZ Jedlinka Rokytov pri Humennom 067 13, (ďalej len ako „PZ Jedlinka”) vykonávalo právo poľovníctva v uznanom Poľovnom revíri Výravka (ďalej len ako „PR Výravka”) na základe Rozhodnutia Obvodného lesného úradu Humenné sp. zn. LU-640/93-Ce zo dňa 14.12.1993 o celkovej výmer 2837 ha. Listom Okr. úradu Humenné, odbor pozemkový a lesný sp. zn. OU-HE-PLO2-2023/001857-005 zo dňa 19.01.2023 oznámil PZ SPZ Jedlinka Rokytov pri Humennom, že vyraďuje Zmluvu o užívaní PR Výravka zo dňa 25.08.2011, vrátane jej Dodatku č.1 zo dňa 19.08.2019, a to z dôvodov, že došlo k jej porušeniu zo strany užívateľa PR Výravka, ktorým je naše PZ. Odo dňa prevzatia tohto oznámenia poľovníckym hospodárom nášho PZ zo dňa 02.02.2023 zaniklo právo poľovníctva pre naše PZ a nasledujúci deň začalo konanie o poverenie na vykonávanie ochrany a starostlivosti o zver v PR Výravka, a z toho dôvodu predkladáme žiadosť o poverenie nášho PZ na vykonávanie ochrany a starostlivosti o zver v PR Výravka. Žiadosť zdôvodňujeme skutočnosťou, že v uvedenom PR sme vykonávali právo poľovníctva od roku 2011 a ku dnešnému dňu neboli v tomto PZ zistené žiadne nedostatky zo strany orgánu štátnej správy na úseku poľovníctva, ani zo strany ostatných inštitúcií súvisiacich a spravujúcich právo poľovníctva v súlade s platnou legislatívou. Naša poľovnícka organizácia prostredníctvom svojej členskej základne zabezpečuje svoje povinnosti podľa pokynov orgánov štátnej správy na úseku poľovníctva tak pri chove, plánovanom odstrele poľovnej zveri, pravidelne predkladá na chovateľské prehliadky trofeje ulovenej poľovnej zveri, zabezpečuje účasť na všetkých podujatiach týkajúcich sa práva poľovníctva, ako sú napr. povinné streľby, tmenie škodnej zveri a v poslednom období zabezpečuje aj konkrétne opatrenia týkajúce sa šírenia Afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri (ďalej len „AMO”). Za týmto účelom má poľovnícka organizácia zabezpečený chladiarenský box pre umiestnenie ulovenej diviačej zveri, z ktorej pravidelne odovzdáva vzorky pre príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu podľa jej pokynov. Na odber týchto vzoriek z ulovenej diviačej zveri má PZ SPZ Jedlinka vyškolené 2 osoby a celá členská základňa je od samého začiatku oboznámená s pokynmi kompetentných inštitúcií, ktoré sa týkajú odstrelu diviačej zveri v dôsledku šírenia sa AMO. Podaním tejto žiadosti sa zaväzuje naša poľovnícka organizácia k ďalšiemu vzornému plneniu si povinnosti vyplývajúcich z výkonu práva poľovníctva v uznanom PR Výravka. Je len pochopiteľné, že pre výkon práva poľovníctva spĺňa naše PZ podmienky, nakoľko členská základňa dôkladne pozná celý PR Výravka a taktiež dôkladne pozná a zabezpečuje poľovnícke zariadenia na pozorovanie a plánovaný odstrel poľovnej zveri. Bolo by na škodu veci pokiaľ by poverenie bolo udelené pre inú poľovnícku organizáciu, než je naše PZ, nakoľko naša poľovnícka organizácia k vydaniu poverenia na výkon ochrany poľovníctva a zabezpečenie starostlivosti o zver spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky, a zároveň sa zaväzuje, že svoje povinnosti si bude plniť naďalej vzorne v súlade s platnou legislatívou, na základe pokynov orgánov štátnej správy na úseku poľovníctva a bude naďalej rešpektovať aj pokyny Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v oblasti zamedzenia šíreniu AMO. Na základe uvedeného PZ SPZ Jedlinka Rokytov pri Humennom, so sídlom v Humennom Vás žiada o poverenie na vykonávanie ochrany a starostlivosti o zver v uznanom PR Výravka, ktorý bol uznaný vyššie cit. právoplatným rozhodnutím kompetentného orgánu štátnej správy na úseku poľovníctva. Zároveň uvádzame v tejto žiadosti, že poverenie žiadame podľa ust. § 4 ods. 6 v spojení s ust. § 24 ods. 1 a § 26 Zákona o poľovníctve na dobu neurčitú. Záverom uvádzame, že PZ SPZ Jedlinka Rokytov pri Humennom je ochotná v prípade potreby a na základe dožiadania orgánu štátnej správy na úseku poľovníctva poskytnúť úzku súčinnosť, prípadne doklady potrebné k vydaniu poverenia.” Prílohou žiadosti o poverenie na vykonávanie ochrany a starostlivosti o zver v PR Výravka zo dňa 04.02.2023 od PZ Jedlinka, ktorá bola správnemu orgánu doručená do elektronickej schránky dňa 06.02.2023 je aj čiastočný výpis z Uznesenia č.1/2023,b. B, č.10, z členskej schôdze konanej dňa 4.2.2023 v obci Jabloň, v ktorom je uvedené: „Členská schôdza PZ SPZ Jedlinka Rokytov pri Humennom súhlasí s tým, aby v súlade s ust. § 13 ods. 6 Zák. č. 274/2009 Z.z. bolo poverené PZ SPZ Jedlinka vykonávaním ochrany a starostlivosti o zver v uznanom PR Výravka, nakoľko k tejto činnosti spĺňa všetky, zákonom stanovené podmienky. Tento písomný súhlas dáva ČS za účelom využitia k žiadosti, ktorý je jej prílohou. Zároveň členovia PZ SPZ Jedlinka pri Humennom prehlasujú, že v prípade poverenia budú túto činnosť vykonávať zodpovedne a v súlade so zákonom.” 1a./ Dňa 07.02.2023 bola správnemu orgánu osobne doručená obsahovo identická žiadosť zo dňa 04.02.2023 o poverenie na vykonávanie ochrany a starostlivosti o zver podľa § 4 ods. 6 zákona o poľovníctve v PR Výravka od PZ Jedlinka, v takom istom znení ako je uvedené vyššie v bode 1. 2./ Dňa 07.02.2023 bola správnemu orgánu do elektronickej schránky doručená žiadosť od Poľovníckej spoločnosti TARASOVA, so sídlom Zbudský Rokytov 220, 067 13 Rokytov pri Humennom, IČO: 53674375 (ďalej len „PS TARASOVA”) o poverenie na vykonávanie ochrany a starostlivosti o zver podľa § 13 ods. 5 písm. b) zákona o poľovníctve v PR Výravka, v ktorej sa uvádza: „Na základe oznámenia o začatí konania vo veci poverenia výkonom ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Výravka pod číslom OU-HE-PLO2-2023/003058-001 Vám zasielame žiadosť o poverenie pre Poľovnícku spoločnosť TARASOVA IČO:53674375 so sídlom 067 13 Rokytov pri Humennom, Zbudský Rokytov 220 na ochranu a starostlivosť o zver v zmysle § 13 ods. 5 písm. b) zákona 274/2009 Z. z. o poľovníctve v platnom znení neskorších predpisov, poľovného revíru Výravka, ktorý bol uznaný rozhodnutím OLÚ v Humennom, pod číslom 640/93-Če zo dňa 14.12.1993 (ďalej len „PR”), ktorý sa nachádza v katastrálnych územiach obcí Humenský Rokytov, Zbudský Rokytov, Papín, Slovenské Krivé, Jabloň, Zbudské Dlhé, Radvaň nad Laborcom. Naša spoločnosť je zaregistrovaná Okresným úradom Humenné dňa 18.03.2021 pod číslom spisu: OU-HE-PLO2-2021/003129, registračná značka 24018/CRPO. K dnešnému dňu má 21 členov a žiadateľov o členstvo. Sú to poľovníci ktorí boli buď vylúčený z SPZ Jedlinka, odišli dobrovoľne, alebo odchádzajú na protest. Ďalej sú to kandidáti alebo žiadatelia o členstvo v SPZ Jedlinka, ktorí neboli prijatý za členov SPZ. Všetko sú to ľudia z Rokytova pri Humennom a obce Jabloň.” Prílohou žiadosti podľa bodu 2./, ktorá bola elektronicky doručená na správny organ sú: 2a./žiadosť ROTAX-ARCH spol. s r.o. 2b./žiadosť AGROEM Rokytov spol.s r.o., 2c./Potvrdenie o členstve v SPK 2d./Vysvedčenie – poľovnícky hospodár, 2e./Certifikát spôsobilosti. 2a./ Dňa 07.02.2023 bola správnemu orgánu do elektronickej schránky doručená žiadosť od ROTAX-ARCH spol. s r.o., Fidlíkova 3, 066 01 Humenné, IČO: 36472182 zo dňa 06.02.2023, v ktorej je uvedené: „ Žiadosť o poverenie pre Poľovnícku spoločnosť TARASOVA IČO:53 674 375 so sídlom 067 13 Rokytov pri Humennom, Zbudský Rokytov 220 na ochranu a starostlivosť o zver v zmysle § 13 ods. 5 písm. b) zákona 274/2009 Z.z. o poľovníctve v platnom znení neskorších predpisov, poľovného revíru Výravka, ktorý bol uznaný rozhodnutím OLÚ v Humennom, pod číslom 640/93-Če zo dňa 14.12.1993 (ďalej len PR), ktorý sa nachádza v katastrálnych územiach obcí Humenský Rokytov, Zbudský Rokytov, Papín, Slovenské Krivé, Jabloň, Zbudské Dlhé, Radvaň nad Laborcom. Našu žiadosť odôvodňujeme tým že, nájomná zmluva na užívanie PR uzatvorená medzi doterajším užívateľom a spoluvlastníkmi PR zanikla 01.01.2023. Preto ako užívateľ poľnohospodárskych pozemkov v katastri Zbudský Rokytov, ktoré sú začlenené do PR Výravka žiadame Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor o zabezpečenie ochrany poľovného revíru, nakoľko v zmysle § 4 ods. 6 vznikla v uznanom poľovnom revíri potreba zabezpečiť ochranu poľovníctva a starostlivosti o zver aby nedochádzalo k škodám spôsobených zverou na lesných a poľnohospodárskych kultúrach. Žiadame Vás o bezodkladné vydanie rozhodnutia o poverení pre Poľovnícku spoločnosť TARASOVA, vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona 274/2009 o poľovníctve, ktorá je poľovníckou organizáciou vytvorenou vlastníkmi poľovných pozemkov podľa § 32 zákona o poľovníctve a ktorá je členom Slovenskej poľovníckej komory v pôsobnosti OPK Humenné. Poľovnícka organizácia poľovnícka spoločnosť TARASOVA IČO:53674375 vyjadrila súhlas s poverením podpisom predsedu PS TARASOVA. 2b./ Dňa 07.02.2023 bola správnemu orgánu do elektronickej schránky doručená žiadosť od AGROEM Rokytov spol. s r.o., so sídlom Humenský Rokytov 30, 067 13 Rokytov pri Humennom, IČO:36483508 zo dňa 01.01.2023, v ktorej je uvedené: „ Žiadosť o poverenie pre Poľovnícku spoločnosť TARASOVA IČO:53674375 so sídlom 067 13 Rokytov pri Humennom, Zbudský Rokytov 220 na ochranu a starostlivosť o zver v zmysle § 13 ods. 5 písm. b) zákona 274/2009 Z.z. o poľovníctve v platnom znení neskorších predpisov, poľovného revíru Výravka, ktorý bol uznaný rozhodnutím OLÚ v Humennom, pod číslom 640/93-Če zo dňa 14.12.1993 (ďalej len PR), ktorý sa nachádza v katastrálnych územiach obcí Humenský Rokytov, Zbudský Rokytov, Papín, Slovenské Krivé, Jabloň, Zbudské Dlhé, Radvaň nad Laborcom. Našu žiadosť odôvodňujeme tým že, nájomná zmluva na užívanie PR uzatvorená medzi doterajším užívateľom a spoluvlastníkmi PR zanikla 01.01.2023. Preto ako vlastník a súčasne užívateľ poľnohospodárskych pozemkov, ktoré sú začlenené do PR Výravka so súhlasom Pozemkového spoločenstva Urbárska spoločnosť Rokytov pri Humennom a obcou Rokytov pri Humennom žiadajú Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor o zabezpečenie ochrany poľovného revíru, nakoľko v zmysle § 4 ods. 6 vznikla v uznanom poľovnom revíri potreba zabezpečiť ochranu poľovníctva a starostlivosti o zver aby nedochádzalo k škodám spôsobených zverou na lesných a poľnohospodárskych kultúrach. Žiadame Vás o bezodkladné vydanie rozhodnutia o poverení pre Poľovnícku spoločnosť TARASOVA, vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona 274/2009 o poľovníctve, ktorá je poľovníckou organizáciou vytvorenou vlastníkmi poľovných pozemkov podľa § 32 zákona o poľovníctve a ktorá je členom Slovenskej poľovníckej komory v pôsobnosti OPK Humenné. Poľovnícka organizácia poľovnícka spoločnosť TARASOVA IČO:53674375 vyjadrila súhlas s poverením podpisom predsedu PS TARASOVA. 2c./ Dňa 07.02.2023 bola správnemu orgánu do elektronickej schránky od PS TARASOVA doručený list Obvodnej poľovníckej komory Humenné (ďalej len „OPK") č.j. 13/2023 zo dňa 03.02.2023, v ktorom OPK Humenné potvrdzuje pre PS TARASOVA vznik členstva v Slovenskej poľovníckej komore (ďalej len „SPK") podľa § 7 ods. 1 písm.e) Stanov SPK zaplatením zápisného a členského príspevku. 2d./ Dňa 07.02.2023 bolo správnemu orgánu do elektronickej schránky doručené od PS TARASOVA ,,Vysvedčenie o skúške poľovníckeho hospodára” pána Miroslava Hlohinca, trvale bytom 067 13 Rokytov pri Humennom 194. 2e./ Dňa 07.02.2023 bol správnemu orgánu do elektronickej schránky doručený od PS TARASOVA ,,Certifikát o spôsobilosti na prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste” pána Miroslava Hlohinca, trvale bytom 067 13 Rokytov pri Humennom 194. Dňa 10.02.2023 bol správnemu orgánu od OPK Humenné doručený ,,Menný zoznam členov PZ Jedlinka pri Humennom” v počte 28 a ,,Menný zoznam zakladajúcich členov PS TARASOVA” v počte 3 zakladajúci členovia. Dňa 16.02.2023 bol správnemu orgánu od Slavomíra Kaňuka, trvale bytom Košická 4, 066 01 Humenné, ktorý vykonával funkciu poľovníckeho hospodára (ďalej len „PH") v PR Výravka mailom doručené opatrenie Regionálnej a potravinovej správy Humenné č. spisu: 187/2022-500-67 zo dňa 20.12.2022, ktorým boli užívateľovi PR Výravka - PZ Jedlinka nariadené opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia AMO v PR Výravka zaradeného do infikovanej oblasti AMO Part II. V bode 1. vyššie uvedeného rozhodnutia RVPS Humenné nariadila užívateľovi PR Výravka aktívne vyhľadávanie tiel uhynutej diviačej zveri alebo ich častí v PR. S kadáverom môže manipulovať len osoba vyškolená o chorobe a najvhodnejších postupoch na dodržanie biologickej bezpečnosti. Návšteva za účelom vyhľadávania tiel uhynutej diviačej zveri sa uvedie v knihe návštev poľovného revíru. Vyhľadávanie sa odporúča vykonávať minimálne 1x za týždeň. V tejto súvislosti bola dňa 16.02.2023 správnemu orgánu od Slavomíra Kaňuka, trvale bytom Košická 4, 066 01 Humenné, ktorý vykonával funkciu PH v PR Výravka mailom doručená kópia knihy návštev PR Výravka odo dňa 19.11.2022 do dňa 28.12.2022 z ktorej je zrejmé, že členovia PZ Jedlinka pred zánikom zmluvy aktívne vykonávali plnenie opatrenia podľa bodu 1. vyššie uvedeného rozhodnutia RVPS Humenné. Dňa 16.02.2023 bol správnemu orgánu od Slavomíra Kaňuka, trvale bytom Košická 4, 066 01 Humenné, ktorý vykonával funkciu PH v PR Výravka mailom doručené opatrenie Regionálnej a potravinovej správy Humenné Humenné číslo spisu: 485/2022-500-04 zo dňa 03.10.2022, ktorým boli užívateľovi PR Výravka - PZ Jedlinka nariadené veterinárne opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia nebezpečnej choroby – besnoty u jazveca lesného, pričom za ohnisko nákazy besnoty jazveca lesného sa vymedzilo katastrálne územie obce Jabloň. V bode 1. vyššie uvedeného rozhodnutia RVPS Humenné nariadila užívateľovi PR Výravka zabezpečiť počas trvania nákazy zvýšený lov a vyšetrenie líšky hrdzavej a všetkých voľne žijúcich zvierat podozrivých z besnoty, ktoré prejavujú príznaky podľa prílohy tohto rozhodnutia - „Poučenie o chorobe”. V tejto súvislosti bola dňa 17.02.2023 správnemu orgánu od Slavomíra Kaňuka, trvale bytom Košická 4, 066 01 Humenné, ktorý vykonával funkciu PH v PR Výravka mailom doručená kópia knihy návštev PR Výravka odo dňa 08.01.2023 do dňa 29.01.2023 z ktorej je zrejmé, že dňa 08.01.2023 bola v PR Výravka ulovená líška. Taktiež bola dňa 17.02.2023 správnemu orgánu od RVPS Humenné mailom doručená kópia „Žiadanky na veterinárne laboratórne vyšetrenie besnoty”, ďalej ,,Príjemky-potvrdenia o doručení materiálu” a ,,Protokolu o výsledku laboratórneho vyšetrenia”, vyššie uvedenej líšky, ktorá bola ulovená dňa 08.01.2023 a dodaná na veterinárne vyšetrenie z dôvodu zmeny správania-strata plachosti s negatívnym výsledkom. Z uvedeného je zrejmé, že PZ Jedlinka pred zánikom zmluvy aktívne vykonávala plnenie aj druhého vyššie citovaného veterinárneho opatrenia. Dňa 16.02.2023 bol správnemu orgánu od Slavomíra Kaňuka, trvale bytom Košická 4, 066 01 Humenné, ktorý vykonával funkciu PH v PR Výravka mailom doručený ,,Certifikát o spôsobilosti na prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste” pána Štefana Hodora, trvale bytom 067 13 Jabloň 4, ktorý je členom PZ Jedlinka a ktorý odborne zabezpečoval fyzický výkon prvotného vyšetrenia voľne žijúcej zveri na mieste v PR Výravka. Správny orgán po komplexnom posúdení veci, všetkých známych skutočností a vyjadrení účastníkov konania, týmto uvádza nasledujúce právne skutočnosti, pričom dospel k nasledovnému právnemu záveru: Podľa § 2 písm. u) zákona o poľovníctve: Vlastníkmi spoločného poľovného revíru všetci majitelia poľovných pozemkov, z ktorých je uznaný spoločný poľovný revír. Podľa § 4 ods. 6 zákona o poľovníctve: Ak vznikne počas konania o uznaní poľovného revíru alebo v uznanom poľovnom revíri potreba zabezpečiť ochranu poľovníctva a starostlivosť o zver, okresný úrad rozhodnutím poverí vykonaním ochrany poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver podľa 24 ods. 1 a 26 účastníka konania alebo poľovnícku organizáciu. Konanie podľa 4 ods. 6 zákona o poľovníctve o poverení vykonaním ochrany poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver v poľovnom revíri nie je návrhovým konaním a správny orgán v predmetnej veci koná z vlastného podnetu. Podľa § 11 ods. 1 zákona o poľovníctve: O využití práva poľovníctva v poľovnom revíri rozhoduje vlastník samostatného poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru postupom podľa § 5. Podľa § 24 ods. 1 zákona o poľovníctve: Ochranou poľovníctva sa rozumie ochrana zveri pred nepriaznivými vplyvmi, najmä pred nedostatkom prirodzenej potravy, škodlivými zásahmi ľudí a zvierat škodlivých poľovníctvu / § 29 ods. 1 písm. f) a g)], chorobami zveri, ochrana biotopu zveri v rámci ochrany prírody a krajiny, ako aj ochrana poľovníckych zariadení. Zabezpečenie ochrany poľovníctva zveri je povinnosťou každého užívateľa poľovného revíru. Podľa § 26 ods. 1 zákona o poľovníctve: Užívateľ poľovného revíru je povinný zabezpečiť celoročnú starostlivosť a ochranu zveri a poľovného revíru. Na ten účel najmä: a) hospodáriť v poľovnom revíri tak, aby dosiahol a udržiaval v poľovnom revíri normovaný kmeňový stav zveri, predpísanú vekovú a pohlavnú štruktúru populácií jednotlivých druhov zveri a jej dobrý zdravotný stav, b) vykonávať po oznámení užívateľa poľovného pozemku podľa § 25 potrebné opatrenia na záchranu zveri, c) zriaďovať so súhlasom vlastníka poľovného pozemku poľovnícke zariadenia z takého materiálu, ktorý nenaruší vzhľad krajiny, ak to nie je v rozpore s osobitným predpisom, d) prikrmovať zver v čase núdze zdravotne nezávadným krmivom takým spôsobom, aby sa krmivo neznehodnotilo vplyvom nepriaznivého počasia alebo nespôsobovalo zveri zdravotné problémy, e) vykonať opatrenia na záchranu zveri alebo ochranu zveri pri záplavách, lesných požiaroch alebo počas extrémne vysokej snehovej prikrývky, alebo v čase extrémneho sucha, f) odstraňovať z poľovného revíru nefunkčné poľovnícke zariadenia; po skončení prikrmovania alebo vnadenia odstrániť nepoužité krmivo, odstrániť znehodnotené alebo zdravotne závadné krmivo a jeho zvyšky z prikrmovacích zariadení a ich okolia, g) vykonávať veterinárne opatrenia vydané podľa osobitného predpisu a predložiť požadované vzorky pri monitoringu alebo veterinárnom vyšetrení zvierat alebo živočíšnych produktov podľa pokynov orgánov veterinárnej starostlivosti h) každoročne zisťovať v poľovnom revíri stavy zveri, i) vypracovať plány poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri, v určených termínoch ich predkladať na schválenie a zabezpečiť plnenie schválených plánov, ak tento zákon neustanovuje inak, j) viesť záznamy o revíri a poľovníckom hospodárení v ňom, k) podávať informácie okresnému úradu o stave zveri, love zveri a stave poľovného revíru, l) dohodnúť písomnou zmluvou s užívateľom poľovného pozemku spôsob a formu minimalizácie škôd spôsobovaných zverou a na zveri, m) oznámiť okresnému úradu doručenie rozhodnutia podľa § 56 ods. 5 a 6, n) zlepšovať po dohode s vlastníkom alebo užívateľom poľovného pozemku úživnosť poľovného revíru zakladaním remízok, políčok pre zver, ohryzových plôch a ďalšími na to vhodnými spôsobmi, o) používať pri ochrane zveri a love zveri poľovne upotrebiteľných psov, p) viesť aktuálny prehľad poľovníckych zariadení na mape poľovného revíru. Podľa § 26 ods. 2 zákona o poľovníctve: Ak okresný úrad zistí, že zver trpí hladom, vyzve užívateľa poľovného revíru na vykonanie nápravy. Ak ten v určenom termíne nápravu nevykoná, nariadi prikrmovanie zveri na jeho náklady rozhodnutím. Odvolanie proti rozhodnutiu o nariadení prikrmovania nemá odkladný účinok. Podľa § 26 ods.3 zákona o poľovníctve: Užívateľ poľovného revíru je povinný pri organizovaní poľovníckej činnosti, ktorá môže dočasne obmedziť obhospodarovanie poľovných pozemkov, vopred takúto činnosť prerokovať s užívateľom poľovných pozemkov. Podľa § 26 ods.4 zákona o poľovníctve: Ak sú plnením schváleného plánu chovu a lovu ohrozené normované kmeňové stavy zveri alebo štruktúra populácie niektorého druhu zveri v poľovnom revíri, užívateľ poľovného revíru je povinný lov takejto zveri obmedziť alebo zastaviť a túto skutočnosť ihneď oznámiť okresnému úradu. Podľa 74 ods. 1 písm. c) zákona o poľovníctve: Okresný úrad rozhoduje v prvom stupni o poverení na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa 4 alebo 13 zákona o poľovníctve. Podľa 74 ods. 3 zákona o poľovníctve: Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 1 písm. c) a d) nemá odkladný účinok. Podľa 79 ods. 1 zákona o poľovníctve: Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak. Poľovnícke združenie SPZ "Jedlinka" Rokytov pri Humennom, so sídlom 067 13 Rokytov pri Humennom, korešpondenčná adresa Tyršova 8, 066 01 Humenné, IČO:37785001 (ďalej len „PZ Jedlinka”) podľa výpisu z centrálneho registra poľovníckych organizácií, ktorý bol vytlačený z Informačného systému lesného hospodárstva a poľovníctva (ISLHP) dňa 21.02.2023, a ktorý je súčasťou spisového materiálu číslo OU-HE-PLO2-2023/003058 vzniklo dňa 21.10.1999 a aktuálne má platných 28 členov, jej členovia sa aktívne podieľajú na plnení opatrení vydanými Regionálnou a potravinovou správou Humenné týkajúcich sa hlavne diviačej zveri v súvislosti so zabezpečením kontroly s zabránenia šírenia afrického moru ošípaných, čo dokazuje plnenie plánu lovu diviačej zveri v posledných troch poľovníckych sezónach nasledovne: -v poľovníckej sezóne 2020/2021 bolo v PR Výravka ulovených 40 ks diviačej zveri podľa údajov uvedených v ISLHP -v poľovníckej sezóne 2021/2022 bolo v PR Výravka ulovených 59 ks diviačej zveri podľa údajov uvedených v ISLHP -v poľovníckej sezóne 2022/2023 bolo v PR Výravka ulovených 42 ks diviačej zveri podľa údajov uvedených v ISLHP Správny orgán od dňa 30.08.2011 kedy bola zaevidovaná zmluva o postúpení výkonu práva poľovníctva v PR Výravka pre PZ Jedlinka ku dňu 27.02.2023 neviedol žiadne priestupkové konanie podľa § 76 zákona o poľovníctve voči niektorému z členov PZ Jedlinka a ani správne konanie podľa § 78 za iný správny delikt vedený voči PZ Jedlinka. Správny orgán týmto uvádza, že PZ Jedlinka si v minulosti dlhodobo zodpovedne plnilo povinnosti voči správnemu orgánu, kde prostredníctvom poľovníckeho hospodára v termínoch bola vedená a predkladaná prvotná evidencia poľovného revíru, ročné plány poľovníckeho hospodárenia ako aj vypracovaný výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia v súlade s § 22 vyhlášky číslo 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov. PZ Jedlinka vykonávalo výkon práva poľovníctva v PR Výravka viac ako 11 rokov, jej členovia dlhodobo vykonávajú výkon práva poľovníctva v PR Výravka, pričom sa jedná prevažne o miestnych obyvateľov s trvalým pobytom v obciach Jabloň a Rokytov pri Humennom, ktorí sú zároveň aj vlastníkmi poľovných pozemkov tvoriacich PR Výravka. Vzhľadom na uvedené a skutočnosť, že PZ Jedlinka prostredníctvom svojich členov už dlhodobo vykonáva výkon práva poľovníctva v PR Výravka, je treba brať do úvahy fakt, že miestni poľovníci ktorí sú členmi PZ Jedlinka dokonale poznajú poľovný revír, jednotlivé lokality poľovného revíru ako aj zimné koncetrácie jednotlivých druhov poľovnej zveri, čo následne naväzuje na jej prikrmovania v čase núdze. PZ Jedlinka taktiež disponuje chladiarenským boxom, v ktorom je uskladnená zverina diviačej zveri do obdržania výsledkov laboratórneho vyšetrenia na africký mor ošípaných. Poľovnícka spoločnosť TARASOVA, so sídlom Zbudský Rokytov 220, 067 13 Rokytov pri Humennom, IČO:53674375 vznikla dňa 18.03.2021, doposiaľ nebola užívateľom poľovného revíru a ani nebola poverená zabezpečením ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver. K žiadostiam ROTAX-ARCH spol. s r.o., Fidlíkova 3, 066 01 Humenné, IČO: 36472182 a AGROEM Rokytov spol. s.r.o., so sídlom Humenský Rokytov 30, 067 13 Rokytov pri Humennom, IČO:36483508 správny orgán poukazuje na definíciu práva a výkonu poľovníctva v § 2 písm. q) zákona o poľovníctve, kde ustanovenie definuje právo a výkon poľovníctva ako súhrn práv a povinností zver cieľavedome chovať a chrániť, loviť ju, ulovenú alebo inak usmrtenú zver a jej vývojové štádia a zhody parožia si privlastňovať alebo predávať, zbierať vajcia pernatej zveri na účel jej vyliahnutia a chovu s povolením podľa osobitného predpisu a využívať na to v nevyhnutnej miere poľovné pozemky, poľné cesty a lesné cesty. Z toho pohľadu zákon o poľovníctve pamätal aj na skutočnosť, keď vlastník alebo vlastníci spoločného poľovného revíru nie sú schopní zabezpečiť alebo nechcú zabezpečiť výkon práva poľovníctva a poľovnícke hospodárenie v poľovnom revíri, ktoré je vo verejnom záujme. V takomto prípade ustanovenie § 4 zákona o poľovníctve pri zachovaní zákonných podmienok umožňuje resp. ukladá okresnému úradu, aby poveril subjekt, ktorý bude spĺňať zákonné podmienky vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve. Konanie podľa § 4 ods. 6 zákona o poľovníctve vo veci poverenia vykonaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa 24 ods. 1 a 26 zákona o poľovníctve nie je návrhovým konaním a správny orgán nerozhoduje o predmetnom poverení len základe podaných žiadostí, ale zváži okolnosti a podmienky poľovného revíru ako aj poverenej poľovníckej organizácie. A je len na aktivite a schopnostiach vlastníkov spoločného poľovného revíru Výravka dohodnúť sa a zabezpečiť riadny výkon práva poľovníctva a poľovnícke hospodárenie, čím inštitút poverenia stráca účinok. Z dôvodu, že v uznanom poľovnom revíri Výravka po vyradení Zmluvy z evidencie registra zmlúv vznikla potreba zabezpečiť ochranu poľovníctva a starostlivosť o zver je poverenie podľa § 4 ods. 6 zákona o poľovníctve v PR Výravka nevyhnutnosťou na obdobie času núdze, zabráneniu škôd spôsobovaných zverou na poľnohospodárskych plodinách a mladých lesných porastoch, vysporiadanie privlastnenia uhynutej zveri ako aj vzhľadom na plnenie eradikačného plánu v súvislosti s tlmením afrického moru ošípaných (AMO) u diviačej zveri v PR Výravka a z toho vyplývajúce plnenie opatrení Štátnej veterinárnej správy a potravinovej správy SR resp. Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Humenné č. spisu: 187/2022-500-67 zo dňa 20.12.2022 na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia AMO v populácii diviačej zveri, opatrenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Humenné číslo spisu: 485/2022-500-04 zo dňa 03.10.2022 na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia nebezpečnej choroby besnoty u jazveca lesného a opatrenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Humenné číslo spisu: 75/2023-500-04 zo dňa 03.01.2023 na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia nebezpečnej choroby besnoty líšky hrdzavej. Zároveň je potrebné zabezpečovať súčinnosť poverenej poľovníckej organizácie so správcom komunikácie a Policajným zborom SR pri odstránení uhynutej zveri z nepoľovnej plochy (bez ohľadu na vlastníctvo pozemku) resp. potreby zabezpečiť ďalšie nakladanie s touto zverou správny orgán týmto rozhodnutím poveril vykonaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa 24 ods. 1 a 26 zákona o poľovníctve v PR Výravka - PZ Jedlinka, pretože má za to, že je dostatočne personálne, odborne, materiálne a technicky primerane vybavené tak, aby mohlo riadne zabezpečiť starostlivosť a ochranu zveri a PR Výravka podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona o poľovníctve do doby zaevidovania novej zmluvy o užívaní PR Výravka správnym orgánom podľa § 16 zákona o poľovníctve. Prihliadnuc na vyššie uvedené skutočnosti správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Podľa 79 ods. 3 zákona o poľovníctve ak je v konaní podľa tohto zákona viac ako 20 účastníkov konania alebo zúčastnených osôb, oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti sa im doručujú verejnou vyhláškou. Podľa 26 ods. 2 správneho poriadku sa doručenie verejnou vyhláškou vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka a na centrálnej elektronickej úradnej tabuli.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, Mierová 4, 066 01 Humenné. Podľa 74 ods. 3 zákona o poľovníctve odvolanie proti rozhodnutiu o poverení na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa 4 alebo 13 nemá odkladný účinok.Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti preskúmateľné súdom podľa 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Doručuje sa: Verejnou vyhláškou (účastníkom konania - vlastníkom poľovných pozemkov v uznanom Poľovnom revíri Výravka, Poľovnícke združenie SPZ "Jedlinka" Rokytov pri Humennom, so sídlom 067 13 Rokytov pri Humennom, korešpondenčná adresa Tyršova 8, 066 01 Humenné, Poľovnícka spoločnosť TARASOVA, so sídlom Zbudský Rokytov 220, 067 13 Rokytov pri Humennom) Potvrdenie doby vyvesenia na úradnej tabuli správneho orgánu /obce/: Dátum vyvesenia: ..................................... pečiatka a podpis Dátum zvesenia: ....................................... pečiatka a podpis Doručuje sa so žiadosťou o zverejnenie na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka (po uplynutí vývesnej lehoty žiadame vrátiť s vyznačením dátumu vyvesenia a zvesenia na správny orgán): 1. Obec Rokytov pri Humennom, 067 13 Rokytov pri Humennom 151 2. Obec Jabloň, 067 13 Jabloň 75 3. Obec Papín, 067 33 Papín 148 4. Obec Radvaň nad Laborcom, 067 01 Radvaň nad Laborcom 76 5. Obec Zbudské Dlhé, 067 12 Zbudské Dlhé 90 6. Obec Slovenské Krivé, 067 13 Slovenské Krivé 52 Potvrdenie doby zverejnenia na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka: Dátum vyvesenia:............................... pečiatka a podpis Dátum zvesenia: ................................ pečiatka a podpis Na vedomie po vykonateľnosti a nadobudnutí právoplatnosti: 1. Obvodná poľovnícka komora Humenné, Lipová 756/14, 066 01 Humenné 2. Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné, Gaštanová 3, 066 01 Humenné 3. Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Ing. Ján Obšitník
vedúci pozemkového a lesného odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10171
Doručuje sa
Obec Rokytov pri Humennom, Rokytov pri Humennom 151, 067 13 Rokytov pri Humennom, Slovenská republika
Obec Jabloň, Jabloň 75, 067 13 Jabloň, Slovenská republika
Obec Papín, Papín 148, 067 33 Papín, Slovenská republika
Obec Radvaň nad Laborcom, Radvaň nad Laborcom 76, 067 01 Radvaň nad Laborcom, Slovenská republika
Obec Zbudské Dlhé, Zbudské Dlhé 90, 067 12 Zbudské Dlhé, Slovenská republika
Obec Slovenské Krivé, Slovenské Krivé 52, 067 13 Slovenské Krivé, Slovenská republika
Okresný úrad Humenné, Kukorelliho 1492/1, 066 01 Humenné, Slovenská republika
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/2, 821 01 Bratislava, Slovenská republika