Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

História obce

Obec je doložená z roku 1405 ako Almag, neskôr ako Jablonya (1560), Jablona (1773), Slovenská Jabloň (1808), Jabloň (1920); po maďarsky Tótjablonya, Tótalmád.

Patrila panstvu Humenné, koncom 16. storočia viacerým zemepánom, v 18. storočí Almássyovcom, v 19. storočí Malatinskovcom. V roku 1556 mala obec 7 port, v roku 1715 mlyn a 16 domác­ností, v roku 1787 mala 53 domov a 415 obyvateľov, v roku 1828 mala 54 domov a 417 obyvateľov. Pálili uhlie, chovali dobytok a furmančili.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1405. O samostatnom vzniku obce sa uchováva tento dohad, že obec bola založená ešte pred obdobím nábožensko – luteránskych vojen. Počas nich bola pôvodná malá obec do základov vypálená. Až po ukončení týchto vojen, bola usadlosť znova vybudovaná na terajšom mieste ľavého brehu rieky Výrava. Obytné domy na počiatku minulého storočia v počte asi 50 boli  vystavané z drevených zrubov, pokryté doskami a na ich vrchu bola slama. Terajší názov obce pochádza z dôb Uhorska, kedy obec niesla názov „Tóth Al Mát“, čo znamená „Slovenská jabloň“. Vtedajší obyvatelia vlastnili len nepatrnú časť poľnohospodárskej pôdy, ktorá vrátane okolitých lesov bola vo vlastníctve uhorských barónov a veľkostatkárov. Živili sa ťažbou dreva a pálením dreveného uhlia. Malý počet choval hovädzí dobytok, prevažne voly, ktoré odpredávali kupcom na výsek do Budapešti.

Historická mapa obce z roku 1858 [1]

Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali aj zhotovovaním drevených výrobkov. V rokoch 1940-42 získal veľkostatok a okolité lesy Hermann Göring. Časť obyvateľov pracovala v Humennom, v JRD Radvaň nad Laborcom a v lesoch, časť ako súkromne hospodáriaci roľníci. V roku 1918 bol majiteľom veľkostatku v Jabloni Číhal. Ako kupec dobytka pôvodom z Budapešti, dal vybudovať miestny kaštieľ. V roku 1932 majetok kaštieľa odkúpil Čech Ptáček. Zásluhou tohto majiteľa bol cez koryto rieky Výrava smerom do obce postavený drevený most. Dovtedy mostový spoj do obce nebol.  V roku 1958 kaštieľ prešiel pod Okresný národný výbor v Humennom. 22 novembra 1960 bol uvedený do prevádzky ako domov dôchodcov. V súčastnosti slúži ako domov sociálnych služieb.

V súčasnosti sa pohybuje počet obyvateľov obce približne na úrovni roku 1960. K 31. 12. 2008 žilo v obci Jabloň 449 obyvateľov.


[1] https://maps.hungaricana.hu/en/OSZKTerkeptar/1781/view/?bbox=-6327%2C-9122%2C15394%2C267