Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Autor: Sekretariát

Cestovný poriadok od 01. 04. 2020

Počas pracovných dní premávajú spoje s označením “x”, “11”, alebo bez
značky,
– počas soboty premávajú spoje s označením “6” alebo bez značky,
– počas nedele premávajú spoje s označením “+”, “7” alebo bez značky,
Ak sa nachádza pri značke číslo v čiernom štvorčeku (informatívna
značka),prečítajte si jeho význam pod cestovným poriadkom.

Cestovné poriadky budeme od dnes (1.4.2020) zverejňovať aj na všetkých
autobusových zastávkach v obciach vo forme vývesky.
V prípade nejasností sa informujte na tel. čísle 0918 119 400 v čase od
7:00 do 12:00 hod. alebo sledujte našu internetovú stránku www.sadhe.sk.
Prosím o informovanie cestujúcich v obci Vami zaužívaným spôsobom.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v jarnom období!

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO

   HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V HUMENNOM

                 Kudlovská 173, 066 01 Humenné

___________________________________________________________________________

Č.p. : ORHZ – HE1 – 68 – 001  / 2020                                                   Humenné,  22.03. 2020

Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v jarnom období  !

Po dlhej zime sa jar začína ozývať naplno – zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov v záhradách alebo v lesoch. Vzhľadom k značnému nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov na prísny zákaz :

– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov

– zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť   k jeho rozšíreniu

– spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez    predchádzajúceho písomného súhlasu pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov.

– spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve pre fyzické osoby za dodržania podmienok ustanovených vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov .

V zmysle zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov fyzická osoba nesmie:

fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov !!!

zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

– rešpektovať zákazy a príkazy, ktoré vyznačujú vlastníci a užívatelia lesných pozemkov

Hasiči varujú najmä pred tradičným nešvárom – vypaľovaním suchej trávy, čo je činnosť veľmi nebezpečná a zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani jeden rok nie je výnimkou.

Málokto si uvedomuje, že tieto aktivity priamo ohrozujú ľudské životy. Zdanlivo taká bezpečná činnosť, akou je spaľovanie zhrabaných porastov, môže spôsobiť neblahé následky. Oheň v otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť tak škody nielen na životoch, ale aj na majetku či v životnom prostredí, ale tiež aj ekologické škody, napr. stratou časti lesa či úhynom živočíchov. Stačí trochu neopatrnosti, nepozornosti či panika.

V posledných rokoch sa začínajú množiť požiare v prírodnom prostredí – požiare suchej trávy, krovín, lesných porastov, ale aj odpadov. Teplé jarné počasie láka ľudí k spaľovaniu biologického

Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne zakázané !

V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 €, resp. v blokovom konaní do výšky 100 € , právnickej osobe alebo fyzickej osobe -podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 € .

Občania by sa mali oboznámiť aj so všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré vo väčšine prípadov upravujú aj spôsob spaľovania odpadov na voľnom priestranstve – a niekedy aj zakazujú. Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa zbaviť biologického odpadu, je možné zbaviť sa ho napr. kompostovaním, ukladaním do špeciálnych kontajnerov alebo do zberných dvorov, čím zamedzíme vzniku nežiaducich požiarov.

Skoré spozorovanie požiaru je najdôležitejšie, každá sekunda je veľmi dôležitá ! Ak začne horieť, napr. tráva okolo ohniska a sme dostatočne pripravení, väčšinou sa požiar dá v zárodku uhasiť. Ak nie, okamžite voláme hasičov !

Telefónne číslo je 150 alebo 112 !

Spracoval: mjr. Mária Hodovancová

                                                                                                 Riaditeľ

                                                                                      Okresného riaditeľstva

                                                                  Hasičského a záchranného zboru v Humennom                                                                                  

                                                                                     pplk. Mgr.  Marek Pavlov   v. r.