Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Aktuality

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE JABLOŇ

        Výberové konanie na pozíciu Hlavný kontrolór obce

Obecné zastupiteľstvo v JABLONI v zmysle § 18a,ods.2  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle  Uznesenia  č.1/2020  zo dňa 26. 06. 2020     

                                                                         vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra obce JABLOŇ  a určuje deň konania voľby na 14. 08.2020  na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v JABLONI.

Pracovný úväzok Hlavného kontrolóra Obce JABLOŇ je určený na 6 hodín mesačne

(  0,04 % )   s nástupom do pracovného pomeru  01. 09. 2020.

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :

  • Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

   Náležitosti písomnej prihlášky :

  • meno, priezvisko , titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (email, telefón )
  • štruktúrovaný profesijný životopis , s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia
  • úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  a prípadne ďalšie kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelania
  • čestné prehlásenie , že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2) zákona

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp., že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce

  • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č.330/2007 o registri trestov
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
  • písomný súhlas kandidáta so zverejnením a spracovaním   osobných údajov podľa zákona č.18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov  v platnom znení na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra obce na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce

Termín na doručenie prihlášok :  

Kandidáti  na funkciu hlavného kontrolóra obce JABLOŇ  prihlášky zasielajú  alebo osobne doručujú najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 31. 07. 2020  do 15.00 hod.  ( vrátane prihlášok zasielaných poštou ).

 Na prihlášky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Miesto a spôsob doručenia prihlášok :

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra  Obce JABLOŇ zašle písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu poštou na adresu : 

Obecný úrad , JABLOŇ č. 75, 067 13 ROKYTOV PRI HUMENNOM alebo osobne doručí  na Obecný úrad v JABLONI v zalepenej obálke označenej

                         „ Voľba hlavného kontrolóra Obce JABLOŇ – neotvárať   „

V JABLONI dňa 26. 06. 2020                                        

                                                                                                 VLADIMÍR KOSCELNIK

                                                                                                      STAROSTA OBCE

Dotazník Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského kraja

Za účelom skvalitnenia verejnej osobnej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji (ďalej len PSK) Vás prosíme o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb a na organizáciu verejnej osobnej dopravy (ďalej len VOD) v Prešovskom kraji.

Dotazníky budú spracované a vyhodnotené v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline v rámci spracovania Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského kraja. Získané výsledky a závery budú taktiež významným podkladom pre skvalitnenie poskytovaných služieb v rámci kraja.

Termín možnosti vyplnenia je stanovený od 15.06.2020 do 30.09.2020 na nasledujúcom odkaze: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw6HDK6cVNs7EWh6Lvxd661E7Hzrl2Cpvl6iGhuONRyrzQEQ/viewform

Oznam ohľadom bohoslužieb

Oznamujeme občanom, že sv. omša sa uskutoční piatok, 08.05.2020 o 18.30 hod. Dnu do kostola bude mať prístup len určitý počet ľudí, prednosť budú mať starší. Zvyšok bude musieť zostať vonku pred kostolom a dodržať od seba odstup  2 m.

Zároveň Vás upozorňujeme na povinnosť zobrať si rúško, a kto má k dispozícií aj rukavice.

O ďalšom konaní sv. omší budete oboznámení prostredníctvom nového bulletinu, ktorý vám bude distribuovaný do domácnosti.

Bulettin prikladáme v prílohe:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

emblém veľký

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO

HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V HUMENNOM

Ul. Kudlovská 173, 066 01 Humenné

 ·                                                                               ·

                                                                                                          Pre mestské úrady  a obecné

                                                                                                          úrady v okresoch Humenné,           

                                                                                                         Snina a Medzilaborce                                                                                                                                               

                                                  ·                                                          ·

Váš list číslo/zo dňa                     / Naše číslo
ORHZ – HE1- 70  -001 /2020
Vybavuje
mjr. Mária Hodovancová
 Humenné
6. mája 2020
Vec
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
           Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z.  o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
 

ODVOLÁVA

ČAS  ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresov Humenné,  Snina a Medzilaborce

od     05. 05. 2020  v čase  od  11.00 hod.

         Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa  07.04.2020        

   ( územné obvody okresov Humenné, Snina a Medzilaborce).

                                                                                             Riaditeľ Okresného riaditeľstva

                                                                           Hasičského a záchranného zboru v Humennom

pplk. Mgr. Marek Pavlov v.r.

VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

  OKRESNÉ RIADITEĽSTVO

HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V HUMENNOM

Ul. Kudlovská 173, 066 01 Humenné

                                                  ·          

 
             
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom v súlade s § 4 písm. b)  a  s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení  neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z. z. o požiarnej  prevencii v znení neskorších predpisov   VYHLASUJE ČAS  ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU   na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme ( 50 m od hranice lesného pozemku)   v  územnom obvode okresov :  Humenné,   Snina ,  Medzilaborce   od     07. 04. 2020   v čase    od : 09,.00 hod.     do  odvolania        V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.       Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch  z a k a z u j e   najmä: fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, na lesných pozemkoch pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, zakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,      Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov   p o v i n n í    najmä:   –   zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme  hliadkovaciu činnosť v súlade s opatreniami pre čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov  a podľa § 10 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase a pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych  časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať a zabezpečiť  vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov; zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od lesných porastov,udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah. Prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na: urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť  účinným zachytávačom iskier.  
Je zakázané vykonávať činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Riaditeľ                                                                                                 Okresného riaditeľstva H a ZZ v Humennom                                                                                                                  pplk. Mgr. Marek Pavlov v. r.