Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Aktuality

Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v jarnom období !

Po dlhej zime sa jar začína ozývať naplno – zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov v záhradách alebo v lesoch. Vzhľadom k značnému nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov na prísny zákaz :

– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov

– zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť   k jeho rozšíreniu

– spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov.

– spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve pre fyzické osoby za dodržania podmienok ustanovených vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov .

V zmysle zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov fyzická osoba nesmie:

fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov !!!

zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

rešpektovať zákazy a príkazy, ktoré vyznačujú vlastníci a užívatelia lesných pozemkov

– zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť.

Hasiči varujú najmä pred – vypaľovaním suchej trávy, čo je činnosť veľmi nebezpečná a zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani jeden rok nie je výnimkou.

Málokto si uvedomuje, že tieto aktivity priamo ohrozujú ľudské životy. Po období relatívneho kľudu  znova prichádza  čas zvýšenej aktivity záhradkárov, lesných robotníkov, turistov a iných priaznivcov pohybu v lese a jeho blízkeho okolia. Aj napriek ich kladnému vzťahu k prírode, každý rok dochádza k zbytočným lesným požiarom, ktoré spôsobujú materiálne škody značného rozsahu. Lesné požiare sú nebezpečnejšie aj preto, že sa často vyskytujú v lokalitách neprístupných pre hasičskú techniku, s nedostatočnými, resp. nevhodnými zdrojmi vody pre hasenie, vyžadujú si enormné nasadenie počtu ľudí, ako aj hasičskej techniky.

Najčastejšími príčinami lesných požiarov je zakladanie ohňov v prírode, vypaľovanie trávy a porastov, fajčenie a deti bez dozoru.

Les sú naše pľúca. Ochrana lesov pred požiarmi nesmie byť len povinnosťou majiteľov, užívateľov lesov, hasičov a ostatných zainteresovaných orgánov, ale musí sa stať záležitosťou všetkých občanov a návštevníkov lesov.

Oheň v otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť tak škody na majetku,  životnom prostredí, ale tiež aj ekologické škody, napr. stratou časti lesa či úhynom živočíchov a škody na ľudských životoch. Stačí trochu neopatrnosti, nepozornosti či panika.

Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne zakázané !

V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 €, resp. v blokovom konaní do výšky 100 € , právnickej osobe alebo fyzickej osobe -podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 € .

Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa zbaviť biologického odpadu, je možné zbaviť sa ho napr. kompostovaním, ukladaním do špeciálnych kontajnerov alebo do zberných dvorov, čím zamedzíme vzniku nežiaducich požiarov.

Pri spozorovaní požiaru je veľmi dôležitá, každá sekunda .  Ak začne horieť, napr. tráva okolo ohniska a sme dostatočne pripravení, väčšinou sa dá požiar v zárodku uhasiť. Ak nie, okamžite voláme hasičov na telefónne číslo je 150 alebo 112 !

ZBER NETRIEDENÝCH KOMODÍT

ZBER NETRIEDENÝCH KOMODÍT (TEXTIL, KOBERCE…)

OD  1. APRÍLA 2022 – ZBERNÉ MIESTO PRI ČOV

OTVÁRACIA DOBA:

STREDA 16:00 – 18:00

SOBOTA 10:00 – 12:00

                  

    

ODSTÁVKA ELEKTRINY !!!!!

V uvedených dňoch bude odstavená elektrina v týchto častiach obce:

Dňa 20. 04. 2022 v čase od 10:00 do 12:30 hod. –   

                                    oblasť Čingy

Dňa 21. 04. 2022 v čase od 10:00 do 12:30 hod. –

                           č. domu 27 až 63

Dňa 22. 04. 2022 v čase od 11:00 do 13:30 hod. –

                              č. domu 1 až 26

                             č. domu 64 a 101

                             č. domu 127

Dôležitý oznam pre občanov ohľadom podávania daňového priznania

Na čo by vlastníci nehnuteľností nemali zabúdať

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti v roku 2022 vznikne, resp. ju majú tí daňovníci (fyzické alebo právnické osoby), ktorí v období od 2. 1. 2021 do 1. 1. 2022 nadobudli alebo mali vlastnícke právo k stavbe, pozemku, bytu alebo nebytovému priestoru. Ak teda daňovník nadobudol do vlastníctva nejakú nehnuteľnosť v tomto období, má ako nový vlastník povinnosť podať daňové priznanie z nehnuteľnosti za rok 2022. Pokiaľ by napríklad fyzická osoba nadobudla nehnuteľnosť až 2. januára tohto roku, vznikne jej povinnosť podať daňové priznanie až v roku 2023.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa za rok 2022 podáva v lehote do 31. januára 2022!!!!!!!!!!

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na príslušnom tlačive správcovi dane, ktorým je obec. Daňovník v ňom nevykonáva výpočet dane, ale v priznaní uvedie všetky údaje potrebné pre jej stanovenie. Ide napríklad o výmeru bytu alebo obytnej plochy v metroch štvorcových, výmeru pozemku, či garáže. Na základe údajov z daňového priznania vypočíta správca daň a zašle daňovníkovi platobný výmer s konkrétnou výškou dane na rok 2022. Dane za nehnuteľnosti si upravuje obec a jej výšku stanovuje vo všeobecnom záväznom nariadení. Príslušné tlačivo je jednotné pre fyzické aj právnické osoby a možno ho podať osobne, poštou alebo zaslaním na e-mailovú adresu – v.koscelnikstarosta@gmail.com. Tlačivo nájdete na stránke obce Jabloň v sekcii- Pre občanov -potrebujem vybaviť – Miestne dane- a celkom dole je tlačivo, ktoré si je potrebné stiahnuť vyplniť, podpísať a doručiť na obecný úrad, ako už bolo spomínané.

Taktiež je potrebné do 31. 01. 2022 nahlásiť, ak niekomu uhynul pes, alebo občan už nemá psa, pretože ak do tohto dátumu zmenu nenahlási zaplatí za neho daň!!!!!!!! Je potrebné podať daňové priznanie, ktoré nájdete v sekcií- Pre občanov-potrebujem vybaviť- miestne dane- celkom dole je tlačivo, ktoré je potrebné stiahnuť, vyplniť tlačivo + len tú prílohu, ktorá sa toho týka, podpísať a doručiť na obecný úrad, a to osobne, alebo poštou, či na e-mailovú adresu – v. koscelnikstarosta@gmail.com. To isté je potrebné urobiť aj pri nadobudnutí psíka, ktorý starší ako 6 mesiacov.