Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Aktuality

Nezabudnite na daňové priznanie

Vážení občania, 

daňové priznanie je povinný podať občan, ktorý počas roku 2019 nadobudol nehnuteľnosť kúpou, darovaním, dedením, alebo u neho nastali zmeny ako napr. bolo vydané právoplatné stavebné povolenie, ukončil stavbu (nadstavbu) kolaudačným rozhodnutím alebo zmenil účel užívania stavby.

Viac informácií a tlačivá nájdete v sekcii:
Potrebujem vybaviť > Miestne dane

Pozvánka – na obecné zastupiteľstvo

Týmto Vás pozývame zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať dňa 13. 12. 2019  o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Kontrola plánu činnosti za IV. Q 2019
 6. Plán činnosti na rok 2020
 7. Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov obce Jabloň za 1. polrok 2019, vykonanej na základe plánu činnosti na 2. polrok 2019- 21. 08.2019
 8. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne Obecného úradu Jabloň – 05. 11. 2019
 9. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jabloň na 1. polrok 2020 – 12. 11. 2019
 10. Návrh rozpočtu 2020 s výhľadom r. 2021, r. 2022
 11. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Jabloň na rok 2020 a k viacročnému rozpočtu na roky 2021 – 2022 – 02. 12. 2019
 12. Návrh VZN č. 1/2019 o miestnych dania a o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Jabloň
 13. Diskusia
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver

V Jabloni dňa 05. 12. 2019                                            Vladimír Koscelnik, Starosta Obce

Ako sme inovovali našu Web stránku

Vážení občania, milí návštevníci!

Ako ste si v priebehu posledných mesiacov mohli všimnúť, naša Web stránka prešla rekonštrukciou. Vzhľadom na nedostatočnú funkciu starej web stránky sme sa rozhodli pre Vás pripraviť nové inovácie a vylepšenia.

Dnešným dňom bola stará WEB stránka (stara.obecjablon.sk) vypnutá. Nová verzia web stránky beží už na známej adrese www.obecjablon.sk

Voľby do NR SR 2020 – Informácie

Obec Jabloň, zastúpená starostom obce Vladimírom Koscelnikom Vám týmto dáva na vedomie, že:

Elektornická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou (pre voliča s trvalým pobytom na území SR, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky ) je:

v.koscelnikstarosta@gmail.com

Obec Jabloň, zastúpená starostom obce Vladimírom Koscelnikom Vám týmto oznamuje, že pre voľby do Národnej rady SR v roku 2020 za :

 1. zapisovateľku okrskovej volebnej komisie bola menovaná: Ing. Katarína Puškárová, Jabloň 66, č. mob. 0948 178 056, e-mailová adresa: v.koscelnikstarosta@gmail.com.

Zároveň Vám dávame na vedomie, že:

 1. elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je: v.koscelnikstarosta@gmail.com,
 2. elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je: v.koscelnikstarosta@gmail.com
 3. v obci Jabloň bude vytvorený 1 okrsok a volebnou miestnosťou bude zasadačka obecného úradu
 4. za organizačnú a technickú prípravu volieb je zodpovedná: Mgr. Patrícia Barančiková, Jabloň 89, č. mob. 0915 859 875, e-mailová adresa: v. koscelnikstarosta@gmail.com