Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Aktuality

INFORMÁCIE PRE VOĽBY 2022

Obec Jabloň, zastúpená starostom obce Vladimírom Koscelnikom Vám týmto oznamuje, že pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 voľby do orgánov samosprávnych krajov za:

  1. zapisovateľku miestnej a okrskovej volebnej komisie bola menovaná: Ing. Katarína Puškárová, Jabloň 75, č.tel.č.0574470016 e-mailová adresa: v.koscelnikstarosta@gmail.com.

Zároveň Vám dávame na vedomie, že:

  1.  elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej komisie je: v.koscelnikstarosta@gmail.com,
  2. v obci Jabloň bude vytvorený 1 okrsok a volebnou miestnosťou bude zasadačka obecného úradu,
  3. za organizačnú  a technickú prípravu volieb je zodpovedná: Mgr. Patrícia Barančiková, Jabloň 75, tel.č. 0574470016, e-mailová adresa: v. koscelnikstarosta@gmail.com,
  4. počet obyvateľov k 12. 07. 2022 je:  373

Inflačná pomoc

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

O túto inflačnú dotáciu si môžu požiadať:

Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

osobní asistenti v termíne do 31.08.2022,
opatrovatelia, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie v termíne do 31.08.2022,
fyzické osoby, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku 6 až 18 rokov a nemajú príjem zo zamestnania ani dôchodok, a preto štát za nich uhrádza poistné na dôchodkové poistenie, v termíne do 30.09.2022,
seniori, ktorí dovŕšili 62 rokov veku a nie sú poberateľmi dôchodkov a nevykonávajú činnosť, ktorá im zakladá nárok na príjem v termíne do 31.08.2022.

Ako o ňu požiadať?

Žiadosť sa dá poslať e-mailom alebo podať na príslušnom úrade práce.

Viac informácií, tlačivá žiadostí v elektronickej podobe a zoznam e-mailových kontaktov na úrady práce nájdete tu: https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/inflacna-pomoc-v-sume-100-eur.html?page_id=1186447

Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v jarnom období !

Po dlhej zime sa jar začína ozývať naplno – zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov v záhradách alebo v lesoch. Vzhľadom k značnému nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov na prísny zákaz :

– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov

– zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť   k jeho rozšíreniu

– spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov.

– spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve pre fyzické osoby za dodržania podmienok ustanovených vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov .

V zmysle zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov fyzická osoba nesmie:

fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov !!!

zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

rešpektovať zákazy a príkazy, ktoré vyznačujú vlastníci a užívatelia lesných pozemkov

– zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť.

Hasiči varujú najmä pred – vypaľovaním suchej trávy, čo je činnosť veľmi nebezpečná a zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani jeden rok nie je výnimkou.

Málokto si uvedomuje, že tieto aktivity priamo ohrozujú ľudské životy. Po období relatívneho kľudu  znova prichádza  čas zvýšenej aktivity záhradkárov, lesných robotníkov, turistov a iných priaznivcov pohybu v lese a jeho blízkeho okolia. Aj napriek ich kladnému vzťahu k prírode, každý rok dochádza k zbytočným lesným požiarom, ktoré spôsobujú materiálne škody značného rozsahu. Lesné požiare sú nebezpečnejšie aj preto, že sa často vyskytujú v lokalitách neprístupných pre hasičskú techniku, s nedostatočnými, resp. nevhodnými zdrojmi vody pre hasenie, vyžadujú si enormné nasadenie počtu ľudí, ako aj hasičskej techniky.

Najčastejšími príčinami lesných požiarov je zakladanie ohňov v prírode, vypaľovanie trávy a porastov, fajčenie a deti bez dozoru.

Les sú naše pľúca. Ochrana lesov pred požiarmi nesmie byť len povinnosťou majiteľov, užívateľov lesov, hasičov a ostatných zainteresovaných orgánov, ale musí sa stať záležitosťou všetkých občanov a návštevníkov lesov.

Oheň v otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť tak škody na majetku,  životnom prostredí, ale tiež aj ekologické škody, napr. stratou časti lesa či úhynom živočíchov a škody na ľudských životoch. Stačí trochu neopatrnosti, nepozornosti či panika.

Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne zakázané !

V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 €, resp. v blokovom konaní do výšky 100 € , právnickej osobe alebo fyzickej osobe -podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 € .

Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa zbaviť biologického odpadu, je možné zbaviť sa ho napr. kompostovaním, ukladaním do špeciálnych kontajnerov alebo do zberných dvorov, čím zamedzíme vzniku nežiaducich požiarov.

Pri spozorovaní požiaru je veľmi dôležitá, každá sekunda .  Ak začne horieť, napr. tráva okolo ohniska a sme dostatočne pripravení, väčšinou sa dá požiar v zárodku uhasiť. Ak nie, okamžite voláme hasičov na telefónne číslo je 150 alebo 112 !

ZBER NETRIEDENÝCH KOMODÍT

ZBER NETRIEDENÝCH KOMODÍT (TEXTIL, KOBERCE…)

OD  1. APRÍLA 2022 – ZBERNÉ MIESTO PRI ČOV

OTVÁRACIA DOBA:

STREDA 16:00 – 18:00

SOBOTA 10:00 – 12:00

                  

    

ODSTÁVKA ELEKTRINY !!!!!

V uvedených dňoch bude odstavená elektrina v týchto častiach obce:

Dňa 20. 04. 2022 v čase od 10:00 do 12:30 hod. –   

                                    oblasť Čingy

Dňa 21. 04. 2022 v čase od 10:00 do 12:30 hod. –

                           č. domu 27 až 63

Dňa 22. 04. 2022 v čase od 11:00 do 13:30 hod. –

                              č. domu 1 až 26

                             č. domu 64 a 101

                             č. domu 127