Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Jablonské Aktuality

VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

  OKRESNÉ RIADITEĽSTVO

HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V HUMENNOM

Ul. Kudlovská 173, 066 01 Humenné

                                                  ·          

 
             
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom v súlade s § 4 písm. b)  a  s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení  neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z. z. o požiarnej  prevencii v znení neskorších predpisov   VYHLASUJE ČAS  ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU   na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme ( 50 m od hranice lesného pozemku)   v  územnom obvode okresov :  Humenné,   Snina ,  Medzilaborce   od     07. 04. 2020   v čase    od : 09,.00 hod.     do  odvolania        V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.       Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch  z a k a z u j e   najmä: fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, na lesných pozemkoch pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, zakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,      Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov   p o v i n n í    najmä:   –   zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme  hliadkovaciu činnosť v súlade s opatreniami pre čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov  a podľa § 10 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase a pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych  časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať a zabezpečiť  vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov; zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od lesných porastov,udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah. Prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na: urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť  účinným zachytávačom iskier.  
Je zakázané vykonávať činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Riaditeľ                                                                                                 Okresného riaditeľstva H a ZZ v Humennom                                                                                                                  pplk. Mgr. Marek Pavlov v. r.                                                                                                                                                                                             

ZMENA LEHOTY ZAPLATENIA DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ, PSA, POPLATKU ZA TKO, VODU A STOČNÉ!!!

OBEC JABLOŇ V ZASTÚPENÍ STAROSTOM OBCE VÁM TÝMTO DÁVA NA VEDOMIE, ŽE SA POSÚVA LEHOTA NA ZAPLATENIE DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ, PSA, POPLATKU ZA TKO, VODU A STOČNÉ Z DÁTUMU DO 31. 05. 2020 NA DÁTUM DO 30. 09. 2020.

AK SI VŠAK NIEKTO Z OBČANOV CHCE ROZDELIŤ PLATBY POSTUPNE, JE TO MOŽNÉ UROBIŤ, ALE ZATIAĽ IBA NA ÚČET OBCE, PLATBA DO POKLADNE ZATIAĽ NIE JE MOŽNÁ. TO ZNAMENÁ, ŽE OBČAN SI VIE ROZDELIŤ PLATBU NA VIACKRÁT, PRETOŽE JE K DISPOZÍCIÍ VIAC MESIACOV. NAPR. JEDEN MESIAC ZAPLATÍ ZA VODU, ĎALŠÍ ZA STOČNÉ, ATĎ, ABY TO NEBOLO NARAZ VEĽA. ČÍSLO ÚČTU JE UVEDENÉ NA ROZHODNUTÍ, KTORÉ STE SI PREBRALI + VARIABILNÝ SYMBOL DANEJ PLATBY, VARIABILNÝ SYMBOL SA NEUVÁDZA IBA PRI PLATBE ZA VODU A STOČNÉ, TAM JE POTREBNÉ V POZNÁMKE NAPÍSAŤ ZAČO PLATBA JE A OD KOHO. AK BY VÁM NEBOLO NIEČO JASNÉ STAČÍ ZAVOLAŤ MGR. BARANČIKOVEJ, 0915 859 875, JA VÁM TO RADA VYSVETLÍM.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE

informácia o režime dopravy počas Veľkonočných sviatkov (BJ, HE, KK, LE, ML)

Vzhľadom k aktuálnej spoločenskej situácii spôsobenej vírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcej ochorenie Covid-19, predstavitelia Vlády Slovenskej republiky zaviedli opatrenia smerujúce k zastaveniu, resp. spomaleniu šírenia vírusu. Z toho dôvodu došlo k zatvoreniu  obchodov a služieb, zrušeniu/prerušeniu bohoslužieb, omší a ďalších náboženských podujatí, prerušeniu prevádzky výrobných podnikov a iných. Zvýšená mobilita obyvateľstva je v tomto prípade nežiadúca a pohyb treba obmedziť len na nevyhnutné cesty.

Z toho dôvodu Prešovský samosprávny kraj prichádza s opatrením zrušiť všetky spoje prímestskej autobusovej dopravy počas Veľkonočných sviatkov, t. j. od 10.4.2020 do 13.4.2020.

Objednávateľ výkonov prímestskej autobusovej dopravy, Prešovský samosprávny kraj nariaďuje prerušiť zabezpečovanie dopravy na jeho území v dátume od 10.4.2020 do 13.4.2020 (t,j. piatok, sobota, nedeľa, pondelok), počas trvania Veľkonočných sviatkovDoprava bude obnovená do pôvodného špeciálneho prázdninového režimu od 14.4.2020.

Ing. Peter Hadbavný

Odbor dopravy
vedúci oddelenia cestnej infraštruktúry

Cestovný poriadok od 01. 04. 2020

Počas pracovných dní premávajú spoje s označením “x”, “11”, alebo bez
značky,
– počas soboty premávajú spoje s označením “6” alebo bez značky,
– počas nedele premávajú spoje s označením “+”, “7” alebo bez značky,
Ak sa nachádza pri značke číslo v čiernom štvorčeku (informatívna
značka),prečítajte si jeho význam pod cestovným poriadkom.

Cestovné poriadky budeme od dnes (1.4.2020) zverejňovať aj na všetkých
autobusových zastávkach v obciach vo forme vývesky.
V prípade nejasností sa informujte na tel. čísle 0918 119 400 v čase od
7:00 do 12:00 hod. alebo sledujte našu internetovú stránku www.sadhe.sk.
Prosím o informovanie cestujúcich v obci Vami zaužívaným spôsobom.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v jarnom období!

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO

   HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V HUMENNOM

                 Kudlovská 173, 066 01 Humenné

___________________________________________________________________________

Č.p. : ORHZ – HE1 – 68 – 001  / 2020                                                   Humenné,  22.03. 2020

Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v jarnom období  !

Po dlhej zime sa jar začína ozývať naplno – zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov v záhradách alebo v lesoch. Vzhľadom k značnému nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov na prísny zákaz :

– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov

– zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť   k jeho rozšíreniu

– spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez    predchádzajúceho písomného súhlasu pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov.

– spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve pre fyzické osoby za dodržania podmienok ustanovených vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov .

V zmysle zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov fyzická osoba nesmie:

fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov !!!

zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

– rešpektovať zákazy a príkazy, ktoré vyznačujú vlastníci a užívatelia lesných pozemkov

Hasiči varujú najmä pred tradičným nešvárom – vypaľovaním suchej trávy, čo je činnosť veľmi nebezpečná a zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani jeden rok nie je výnimkou.

Málokto si uvedomuje, že tieto aktivity priamo ohrozujú ľudské životy. Zdanlivo taká bezpečná činnosť, akou je spaľovanie zhrabaných porastov, môže spôsobiť neblahé následky. Oheň v otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť tak škody nielen na životoch, ale aj na majetku či v životnom prostredí, ale tiež aj ekologické škody, napr. stratou časti lesa či úhynom živočíchov. Stačí trochu neopatrnosti, nepozornosti či panika.

V posledných rokoch sa začínajú množiť požiare v prírodnom prostredí – požiare suchej trávy, krovín, lesných porastov, ale aj odpadov. Teplé jarné počasie láka ľudí k spaľovaniu biologického

Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne zakázané !

V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 €, resp. v blokovom konaní do výšky 100 € , právnickej osobe alebo fyzickej osobe -podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 € .

Občania by sa mali oboznámiť aj so všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré vo väčšine prípadov upravujú aj spôsob spaľovania odpadov na voľnom priestranstve – a niekedy aj zakazujú. Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa zbaviť biologického odpadu, je možné zbaviť sa ho napr. kompostovaním, ukladaním do špeciálnych kontajnerov alebo do zberných dvorov, čím zamedzíme vzniku nežiaducich požiarov.

Skoré spozorovanie požiaru je najdôležitejšie, každá sekunda je veľmi dôležitá ! Ak začne horieť, napr. tráva okolo ohniska a sme dostatočne pripravení, väčšinou sa požiar dá v zárodku uhasiť. Ak nie, okamžite voláme hasičov !

Telefónne číslo je 150 alebo 112 !

Spracoval: mjr. Mária Hodovancová

                                                                                                 Riaditeľ

                                                                                      Okresného riaditeľstva

                                                                  Hasičského a záchranného zboru v Humennom                                                                                  

                                                                                     pplk. Mgr.  Marek Pavlov   v. r.