Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Jablonské Aktuality

VAKCINÁCIA A ČIPOVANIE PSOV

DŇA 10.09. 2022 O 9.30 HOD.

SA PRI OBECNOM ÚRADE USKUTOČNÍ ČIPOVANIE A VAKCINÁCIA PSOV PROTI BESNOTE, ALE AJ INFEKČNÝM OCHORENIAM.

CENA VAKCINÁCIE PROTI BESNOTE: 8,00 EUR

KOMPLETNÁ VAKCINÁCIA PROTI PSÍM CHOROBÁM: 18,00 EUR

ČIPOVANIE: 15,00 EUR

TAKTIEŽ BUDE MOŽNÉ ZAKÚPIŤ ZÁKLADNÉ VETERINÁRNE PRÍPRAVKY PROTI PARAZITOM A MOŽNOSŤ KONZULTÁCIE ALEBO ZÁKLADNÉHO OŠETRENIA.

  VÝPIS Z UZNESENIE č.    2/2022

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jabloni

konaného dňa 15. 07. 2022

Obecné zastupiteľstvo v Jabloni:

D/ určuje

  1. V súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie:

2022 – 2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jabloň v počte 5.

2. V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Jabloň takto: Na polovičný úväzok

JABLOŇ/ 15. 07. 2022                       Vladimír Koscelník, starosta obce

INFORMÁCIE PRE VOĽBY 2022

Obec Jabloň, zastúpená starostom obce Vladimírom Koscelnikom Vám týmto oznamuje, že pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 voľby do orgánov samosprávnych krajov za:

  1. zapisovateľku miestnej a okrskovej volebnej komisie bola menovaná: Ing. Katarína Puškárová, Jabloň 75, č.tel.č.0574470016 e-mailová adresa: v.koscelnikstarosta@gmail.com.

Zároveň Vám dávame na vedomie, že:

  1.  elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej komisie je: v.koscelnikstarosta@gmail.com,
  2. v obci Jabloň bude vytvorený 1 okrsok a volebnou miestnosťou bude zasadačka obecného úradu,
  3. za organizačnú  a technickú prípravu volieb je zodpovedná: Mgr. Patrícia Barančiková, Jabloň 75, tel.č. 0574470016, e-mailová adresa: v. koscelnikstarosta@gmail.com,
  4. počet obyvateľov k 12. 07. 2022 je:  373

Inflačná pomoc

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

O túto inflačnú dotáciu si môžu požiadať:

Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

osobní asistenti v termíne do 31.08.2022,
opatrovatelia, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie v termíne do 31.08.2022,
fyzické osoby, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku 6 až 18 rokov a nemajú príjem zo zamestnania ani dôchodok, a preto štát za nich uhrádza poistné na dôchodkové poistenie, v termíne do 30.09.2022,
seniori, ktorí dovŕšili 62 rokov veku a nie sú poberateľmi dôchodkov a nevykonávajú činnosť, ktorá im zakladá nárok na príjem v termíne do 31.08.2022.

Ako o ňu požiadať?

Žiadosť sa dá poslať e-mailom alebo podať na príslušnom úrade práce.

Viac informácií, tlačivá žiadostí v elektronickej podobe a zoznam e-mailových kontaktov na úrady práce nájdete tu: https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/inflacna-pomoc-v-sume-100-eur.html?page_id=1186447