Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Pozvánka – na obecné zastupiteľstvo

Týmto Vás pozývame zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať dňa 13. 12. 2019  o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Kontrola plánu činnosti za IV. Q 2019
 6. Plán činnosti na rok 2020
 7. Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov obce Jabloň za 1. polrok 2019, vykonanej na základe plánu činnosti na 2. polrok 2019- 21. 08.2019
 8. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne Obecného úradu Jabloň – 05. 11. 2019
 9. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jabloň na 1. polrok 2020 – 12. 11. 2019
 10. Návrh rozpočtu 2020 s výhľadom r. 2021, r. 2022
 11. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Jabloň na rok 2020 a k viacročnému rozpočtu na roky 2021 – 2022 – 02. 12. 2019
 12. Návrh VZN č. 1/2019 o miestnych dania a o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Jabloň
 13. Diskusia
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver

V Jabloni dňa 05. 12. 2019                                            Vladimír Koscelnik, Starosta Obce