Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Aktuality

Oznam ohľadom bohoslužieb

Oznamujeme občanom, že sv. omša sa uskutoční piatok, 08.05.2020 o 18.30 hod. Dnu do kostola bude mať prístup len určitý počet ľudí, prednosť budú mať starší. Zvyšok bude musieť zostať vonku pred kostolom a dodržať od seba odstup  2 m.

Zároveň Vás upozorňujeme na povinnosť zobrať si rúško, a kto má k dispozícií aj rukavice.

O ďalšom konaní sv. omší budete oboznámení prostredníctvom nového bulletinu, ktorý vám bude distribuovaný do domácnosti.

Bulettin prikladáme v prílohe:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

emblém veľký

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO

HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V HUMENNOM

Ul. Kudlovská 173, 066 01 Humenné

 ·                                                                               ·

                                                                                                          Pre mestské úrady  a obecné

                                                                                                          úrady v okresoch Humenné,           

                                                                                                         Snina a Medzilaborce                                                                                                                                               

                                                  ·                                                          ·

Váš list číslo/zo dňa                     / Naše číslo
ORHZ – HE1- 70  -001 /2020
Vybavuje
mjr. Mária Hodovancová
 Humenné
6. mája 2020
Vec
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
           Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z.  o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
 

ODVOLÁVA

ČAS  ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresov Humenné,  Snina a Medzilaborce

od     05. 05. 2020  v čase  od  11.00 hod.

         Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa  07.04.2020        

   ( územné obvody okresov Humenné, Snina a Medzilaborce).

                                                                                             Riaditeľ Okresného riaditeľstva

                                                                           Hasičského a záchranného zboru v Humennom

pplk. Mgr. Marek Pavlov v.r.

VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

  OKRESNÉ RIADITEĽSTVO

HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V HUMENNOM

Ul. Kudlovská 173, 066 01 Humenné

                                                  ·          

 
             
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom v súlade s § 4 písm. b)  a  s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení  neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z. z. o požiarnej  prevencii v znení neskorších predpisov   VYHLASUJE ČAS  ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU   na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme ( 50 m od hranice lesného pozemku)   v  územnom obvode okresov :  Humenné,   Snina ,  Medzilaborce   od     07. 04. 2020   v čase    od : 09,.00 hod.     do  odvolania        V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.       Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch  z a k a z u j e   najmä: fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, na lesných pozemkoch pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, zakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,      Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov   p o v i n n í    najmä:   –   zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme  hliadkovaciu činnosť v súlade s opatreniami pre čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov  a podľa § 10 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase a pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych  časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať a zabezpečiť  vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov; zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od lesných porastov,udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah. Prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na: urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť  účinným zachytávačom iskier.  
Je zakázané vykonávať činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Riaditeľ                                                                                                 Okresného riaditeľstva H a ZZ v Humennom                                                                                                                  pplk. Mgr. Marek Pavlov v. r.                                                                                                                                                                                             

ZMENA LEHOTY ZAPLATENIA DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ, PSA, POPLATKU ZA TKO, VODU A STOČNÉ!!!

OBEC JABLOŇ V ZASTÚPENÍ STAROSTOM OBCE VÁM TÝMTO DÁVA NA VEDOMIE, ŽE SA POSÚVA LEHOTA NA ZAPLATENIE DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ, PSA, POPLATKU ZA TKO, VODU A STOČNÉ Z DÁTUMU DO 31. 05. 2020 NA DÁTUM DO 30. 09. 2020.

AK SI VŠAK NIEKTO Z OBČANOV CHCE ROZDELIŤ PLATBY POSTUPNE, JE TO MOŽNÉ UROBIŤ, ALE ZATIAĽ IBA NA ÚČET OBCE, PLATBA DO POKLADNE ZATIAĽ NIE JE MOŽNÁ. TO ZNAMENÁ, ŽE OBČAN SI VIE ROZDELIŤ PLATBU NA VIACKRÁT, PRETOŽE JE K DISPOZÍCIÍ VIAC MESIACOV. NAPR. JEDEN MESIAC ZAPLATÍ ZA VODU, ĎALŠÍ ZA STOČNÉ, ATĎ, ABY TO NEBOLO NARAZ VEĽA. ČÍSLO ÚČTU JE UVEDENÉ NA ROZHODNUTÍ, KTORÉ STE SI PREBRALI + VARIABILNÝ SYMBOL DANEJ PLATBY, VARIABILNÝ SYMBOL SA NEUVÁDZA IBA PRI PLATBE ZA VODU A STOČNÉ, TAM JE POTREBNÉ V POZNÁMKE NAPÍSAŤ ZAČO PLATBA JE A OD KOHO. AK BY VÁM NEBOLO NIEČO JASNÉ STAČÍ ZAVOLAŤ MGR. BARANČIKOVEJ, 0915 859 875, JA VÁM TO RADA VYSVETLÍM.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE

informácia o režime dopravy počas Veľkonočných sviatkov (BJ, HE, KK, LE, ML)

Vzhľadom k aktuálnej spoločenskej situácii spôsobenej vírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcej ochorenie Covid-19, predstavitelia Vlády Slovenskej republiky zaviedli opatrenia smerujúce k zastaveniu, resp. spomaleniu šírenia vírusu. Z toho dôvodu došlo k zatvoreniu  obchodov a služieb, zrušeniu/prerušeniu bohoslužieb, omší a ďalších náboženských podujatí, prerušeniu prevádzky výrobných podnikov a iných. Zvýšená mobilita obyvateľstva je v tomto prípade nežiadúca a pohyb treba obmedziť len na nevyhnutné cesty.

Z toho dôvodu Prešovský samosprávny kraj prichádza s opatrením zrušiť všetky spoje prímestskej autobusovej dopravy počas Veľkonočných sviatkov, t. j. od 10.4.2020 do 13.4.2020.

Objednávateľ výkonov prímestskej autobusovej dopravy, Prešovský samosprávny kraj nariaďuje prerušiť zabezpečovanie dopravy na jeho území v dátume od 10.4.2020 do 13.4.2020 (t,j. piatok, sobota, nedeľa, pondelok), počas trvania Veľkonočných sviatkovDoprava bude obnovená do pôvodného špeciálneho prázdninového režimu od 14.4.2020.

Ing. Peter Hadbavný

Odbor dopravy
vedúci oddelenia cestnej infraštruktúry

Cestovný poriadok od 01. 04. 2020

Počas pracovných dní premávajú spoje s označením “x”, “11”, alebo bez
značky,
– počas soboty premávajú spoje s označením “6” alebo bez značky,
– počas nedele premávajú spoje s označením “+”, “7” alebo bez značky,
Ak sa nachádza pri značke číslo v čiernom štvorčeku (informatívna
značka),prečítajte si jeho význam pod cestovným poriadkom.

Cestovné poriadky budeme od dnes (1.4.2020) zverejňovať aj na všetkých
autobusových zastávkach v obciach vo forme vývesky.
V prípade nejasností sa informujte na tel. čísle 0918 119 400 v čase od
7:00 do 12:00 hod. alebo sledujte našu internetovú stránku www.sadhe.sk.
Prosím o informovanie cestujúcich v obci Vami zaužívaným spôsobom.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia