Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Aktuality

OČKOVANIE PSOV

Oznamujeme občanom, že dňa 19.09.2020 o 7:30 hod. sa uskutoční čipovanie a očkovanie psov proti besnote pri obecnom úrade.

 • Očkovanie proti besnote – 8 eur
 • Kompletné očkovanie proti chorobám psov – 18 eur
 • Čipovanie psov – 15 eur

Ak vlastníci psov nedajú zaočkovať a začipovať psa, tak obec podnikne zákonné kroky proti majiteľovi.

Oznam o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov k tvorbe cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021 prostredníctvom obce

Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy (ďalej len „PSK“) v spolupráci so zmluvnými dopravcami SAD Prešov, a. s., SAD Humenné, a. s., SAD Poprad, a. s., BUS Karpaty, s. r. o. Stará Ľubovňa a spoločnosťou IDS Východ, s. r. o.
o z n a m u j e o b c i a m a m e s t á m, že dňom 15. 7. 2020 je možné prostredníctvom PSK, odboru dopravy podávať požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety na tvorbu cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021, t. j. na obdobie platnosti od 13. 12. 2020 do pravdepodobne 11. 12. 2021.
Požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety je možné podávať k jednotlivým cestovným poriadkom, t. j. ku konkrétnym spojom a na konkrétnych linkách podľa vzoru v prílohe.
Aktuálne platné cestovné poriadky si môžete stiahnuť na stránke: www.po-kraj.sk – samospráva – Úrad – odbory úradu PSK – odbor dopravy – cestovné poriadky – autobusová doprava – aktuálne platné cestovné poriadky – dopravca a na stránkach zmluvných dopravcov: www.buskarpaty.sk, www.sad-po.sk, www.sadpp.sk, www.sadhe.sk.
Úplné informácie o poskytovaných službách v pravidelnej verejnej autobusovej doprave je možné získať aj na stránke: www.cp.sk.
Požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety je možné podávať do: 15. 8. 2020.
Požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety je možné podávať poštou, osobne do podateľne, ako aj e-mailom na adrese:

Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov doprava@vucpo.sk, tomas.lichvar@vucpo.sk

Požiadavka na tvorbu cestovných poriadkov na obdobie 2020/2021 podaná obcou – mestom

Požiadavka sa týka: a) úpravy existujúceho spoja č.: …………….. na linke č.: ……………………..

b) zavedenia nového spoja na trase: ……………………………………………………………………. a na linke č.: …………………

Obsah požiadavky: (uveďte presný čas požadovaného odchodu z konkrétnej zastávky alebo príchodu na zastávku, požadovanú trasu spoja, navrhovanú časovú úpravu, navrhované zavedenie spoja a požadované dni prevádzky navrhovaného spoja – napr. prac. dni, soboty, nedele a pod.) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Odôvodnenie: (náležite odôvodnite svoju žiadosť, pre koho žiadate úpravu spoja, zavedenie nového spoja – požiadavka občanov obce, požiadavka školy, požiadavka zamestnávateľa, o aké zabezpečenie dopravy žiadate) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Požiadavka je požadovaná pre počet osôb: ……….. (uviesť pre aký počet sa žiada) * Uvedené tlačivo vyplňte samostatne na jednu požiadavku, doplniť o ďalšiu požiadavku je možné v prípade nadväznosti na požadovanú zmenu (nadväzujúci spoj na tej istej alebo inej linke)

Dátum podania: ………………………………..

Požiadavku predkladá: (uviesť adresu obce – mesta a osobu konajúcu za obec – mesto) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE JABLOŇ

        Výberové konanie na pozíciu Hlavný kontrolór obce

Obecné zastupiteľstvo v JABLONI v zmysle § 18a,ods.2  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle  Uznesenia  č.1/2020  zo dňa 26. 06. 2020     

                                                                         vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra obce JABLOŇ  a určuje deň konania voľby na 14. 08.2020  na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v JABLONI.

Pracovný úväzok Hlavného kontrolóra Obce JABLOŇ je určený na 6 hodín mesačne

(  0,04 % )   s nástupom do pracovného pomeru  01. 09. 2020.

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :

 • Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

   Náležitosti písomnej prihlášky :

 • meno, priezvisko , titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (email, telefón )
 • štruktúrovaný profesijný životopis , s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia
 • úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  a prípadne ďalšie kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelania
 • čestné prehlásenie , že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2) zákona

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp., že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce

 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č.330/2007 o registri trestov
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • písomný súhlas kandidáta so zverejnením a spracovaním   osobných údajov podľa zákona č.18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov  v platnom znení na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra obce na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce

Termín na doručenie prihlášok :  

Kandidáti  na funkciu hlavného kontrolóra obce JABLOŇ  prihlášky zasielajú  alebo osobne doručujú najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 31. 07. 2020  do 15.00 hod.  ( vrátane prihlášok zasielaných poštou ).

 Na prihlášky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Miesto a spôsob doručenia prihlášok :

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra  Obce JABLOŇ zašle písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu poštou na adresu : 

Obecný úrad , JABLOŇ č. 75, 067 13 ROKYTOV PRI HUMENNOM alebo osobne doručí  na Obecný úrad v JABLONI v zalepenej obálke označenej

                         „ Voľba hlavného kontrolóra Obce JABLOŇ – neotvárať   „

V JABLONI dňa 26. 06. 2020                                        

                                                                                                 VLADIMÍR KOSCELNIK

                                                                                                      STAROSTA OBCE

Dotazník Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského kraja

Za účelom skvalitnenia verejnej osobnej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji (ďalej len PSK) Vás prosíme o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb a na organizáciu verejnej osobnej dopravy (ďalej len VOD) v Prešovskom kraji.

Dotazníky budú spracované a vyhodnotené v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline v rámci spracovania Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského kraja. Získané výsledky a závery budú taktiež významným podkladom pre skvalitnenie poskytovaných služieb v rámci kraja.

Termín možnosti vyplnenia je stanovený od 15.06.2020 do 30.09.2020 na nasledujúcom odkaze: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw6HDK6cVNs7EWh6Lvxd661E7Hzrl2Cpvl6iGhuONRyrzQEQ/viewform

Oznam ohľadom bohoslužieb

Oznamujeme občanom, že sv. omša sa uskutoční piatok, 08.05.2020 o 18.30 hod. Dnu do kostola bude mať prístup len určitý počet ľudí, prednosť budú mať starší. Zvyšok bude musieť zostať vonku pred kostolom a dodržať od seba odstup  2 m.

Zároveň Vás upozorňujeme na povinnosť zobrať si rúško, a kto má k dispozícií aj rukavice.

O ďalšom konaní sv. omší budete oboznámení prostredníctvom nového bulletinu, ktorý vám bude distribuovaný do domácnosti.

Bulettin prikladáme v prílohe:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

emblém veľký

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO

HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V HUMENNOM

Ul. Kudlovská 173, 066 01 Humenné

 ·                                                                               ·

                                                                                                          Pre mestské úrady  a obecné

                                                                                                          úrady v okresoch Humenné,           

                                                                                                         Snina a Medzilaborce                                                                                                                                               

                                                  ·                                                          ·

Váš list číslo/zo dňa                     / Naše číslo
ORHZ – HE1- 70  -001 /2020
Vybavuje
mjr. Mária Hodovancová
 Humenné
6. mája 2020
Vec
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
           Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z.  o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
 

ODVOLÁVA

ČAS  ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresov Humenné,  Snina a Medzilaborce

od     05. 05. 2020  v čase  od  11.00 hod.

         Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa  07.04.2020        

   ( územné obvody okresov Humenné, Snina a Medzilaborce).

                                                                                             Riaditeľ Okresného riaditeľstva

                                                                           Hasičského a záchranného zboru v Humennom

pplk. Mgr. Marek Pavlov v.r.