Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Jablonské Aktuality

Pozvánka – na obecné zastupiteľstvo

Týmto Vás pozývame zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať dňa 13. 12. 2019  o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Kontrola plánu činnosti za IV. Q 2019
 6. Plán činnosti na rok 2020
 7. Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov obce Jabloň za 1. polrok 2019, vykonanej na základe plánu činnosti na 2. polrok 2019- 21. 08.2019
 8. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne Obecného úradu Jabloň – 05. 11. 2019
 9. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jabloň na 1. polrok 2020 – 12. 11. 2019
 10. Návrh rozpočtu 2020 s výhľadom r. 2021, r. 2022
 11. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Jabloň na rok 2020 a k viacročnému rozpočtu na roky 2021 – 2022 – 02. 12. 2019
 12. Návrh VZN č. 1/2019 o miestnych dania a o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Jabloň
 13. Diskusia
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver

V Jabloni dňa 05. 12. 2019                                            Vladimír Koscelnik, Starosta Obce

Ako sme inovovali našu Web stránku

Vážení občania, milí návštevníci!

Ako ste si v priebehu posledných mesiacov mohli všimnúť, naša Web stránka prešla rekonštrukciou. Vzhľadom na nedostatočnú funkciu starej web stránky sme sa rozhodli pre Vás pripraviť nové inovácie a vylepšenia.

Dnešným dňom bola stará WEB stránka (stara.obecjablon.sk) vypnutá. Nová verzia web stránky beží už na známej adrese www.obecjablon.sk

Voľby do NR SR 2020 – Informácie

Obec Jabloň, zastúpená starostom obce Vladimírom Koscelnikom Vám týmto dáva na vedomie, že:

Elektornická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou (pre voliča s trvalým pobytom na území SR, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky ) je:

v.koscelnikstarosta@gmail.com

Obec Jabloň, zastúpená starostom obce Vladimírom Koscelnikom Vám týmto oznamuje, že pre voľby do Národnej rady SR v roku 2020 za :

 1. zapisovateľku okrskovej volebnej komisie bola menovaná: Ing. Katarína Puškárová, Jabloň 66, č. mob. 0948 178 056, e-mailová adresa: v.koscelnikstarosta@gmail.com.

Zároveň Vám dávame na vedomie, že:

 1. elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je: v.koscelnikstarosta@gmail.com,
 2. elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je: v.koscelnikstarosta@gmail.com
 3. v obci Jabloň bude vytvorený 1 okrsok a volebnou miestnosťou bude zasadačka obecného úradu
 4. za organizačnú a technickú prípravu volieb je zodpovedná: Mgr. Patrícia Barančiková, Jabloň 89, č. mob. 0915 859 875, e-mailová adresa: v. koscelnikstarosta@gmail.com

Vianočné hudobno-dramatické predstavenie

Domov sociálnych služieb v Jabloni, srdečne pozýva občanov obce, na
predstavenie divadla Portál z Prešova
na tému:

Vianočná rozprávka

Akcia sa uskutoční v Piatok 29.11.2019 o 10:30 v Kultúrnom dome.

VSTUP: ZDARMA