Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Jablonské Aktuality

Info o otvorení pobočky Centrum ochrany občanov spotrebiteľov

Máte úver, platíte ho a nemá to KONIEC ? Robia Vám ZRÁŽKY z VAŠEJ MZDY ? Chodia Vám upozornenia, listy a SMS-ky, aby ste len platili a platili? Podali na Vás žalobu a SÚDITE SA ? Vedie sa proti Vám EXEKÚCIA? NEPLAŤTE bankám, nebankovkám a vymáhačom viac, ako im skutočne patrí !!!

Radi Vám Pomôžeme a Poradíme, čo robiť a ako sa brániť.

Nájdete nás: Vranov nad Topľou budova Pošty – 3. poschodie Tel.: 0908 271 969 Email: centrumochranyobcanov@gmail.com

MIMORIADNE SITUÁCIE V DISTRIBUČNEJ SÚSTAVE

Vo VSD robíme ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy všetko preto, aby bola distribúcia elektriny spoľahlivá a bezpečná. Napriek všetkým snahám sa občas stane, že dochádza k poruchám, či mimoriadnym situáciám, ktorým nedokážeme zabrániť. Chceme, aby aj v takýchto okamihoch všetci občania vedeli, čo sa deje. Preto sa touto brožúrou obraciame na vás – zástupcov samospráv či miestnej štátnej správy. Pomôžte nám šíriť osvetu, aby sme mohli mimoriadne situácie riešiť čo najefektívnejšie. Nech je bez elektriny čo najmenej ľudí a nech svietime čo najskôr.

Nezabudnite na daňové priznanie

Vážení občania, 

daňové priznanie je povinný podať občan, ktorý počas roku 2019 nadobudol nehnuteľnosť kúpou, darovaním, dedením, alebo u neho nastali zmeny ako napr. bolo vydané právoplatné stavebné povolenie, ukončil stavbu (nadstavbu) kolaudačným rozhodnutím alebo zmenil účel užívania stavby.

Viac informácií a tlačivá nájdete v sekcii:
Potrebujem vybaviť > Miestne dane

Pozvánka – na obecné zastupiteľstvo

Týmto Vás pozývame zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať dňa 13. 12. 2019  o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Kontrola plánu činnosti za IV. Q 2019
 6. Plán činnosti na rok 2020
 7. Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov obce Jabloň za 1. polrok 2019, vykonanej na základe plánu činnosti na 2. polrok 2019- 21. 08.2019
 8. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov a výdavkov a vedenia pokladne Obecného úradu Jabloň – 05. 11. 2019
 9. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jabloň na 1. polrok 2020 – 12. 11. 2019
 10. Návrh rozpočtu 2020 s výhľadom r. 2021, r. 2022
 11. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Jabloň na rok 2020 a k viacročnému rozpočtu na roky 2021 – 2022 – 02. 12. 2019
 12. Návrh VZN č. 1/2019 o miestnych dania a o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Jabloň
 13. Diskusia
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver

V Jabloni dňa 05. 12. 2019                                            Vladimír Koscelnik, Starosta Obce

Ako sme inovovali našu Web stránku

Vážení občania, milí návštevníci!

Ako ste si v priebehu posledných mesiacov mohli všimnúť, naša Web stránka prešla rekonštrukciou. Vzhľadom na nedostatočnú funkciu starej web stránky sme sa rozhodli pre Vás pripraviť nové inovácie a vylepšenia.

Dnešným dňom bola stará WEB stránka (stara.obecjablon.sk) vypnutá. Nová verzia web stránky beží už na známej adrese www.obecjablon.sk

Voľby do NR SR 2020 – Informácie

Obec Jabloň, zastúpená starostom obce Vladimírom Koscelnikom Vám týmto dáva na vedomie, že:

Elektornická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou (pre voliča s trvalým pobytom na území SR, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky ) je:

v.koscelnikstarosta@gmail.com

Obec Jabloň, zastúpená starostom obce Vladimírom Koscelnikom Vám týmto oznamuje, že pre voľby do Národnej rady SR v roku 2020 za :

 1. zapisovateľku okrskovej volebnej komisie bola menovaná: Ing. Katarína Puškárová, Jabloň 66, č. mob. 0948 178 056, e-mailová adresa: v.koscelnikstarosta@gmail.com.

Zároveň Vám dávame na vedomie, že:

 1. elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je: v.koscelnikstarosta@gmail.com,
 2. elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je: v.koscelnikstarosta@gmail.com
 3. v obci Jabloň bude vytvorený 1 okrsok a volebnou miestnosťou bude zasadačka obecného úradu
 4. za organizačnú a technickú prípravu volieb je zodpovedná: Mgr. Patrícia Barančiková, Jabloň 89, č. mob. 0915 859 875, e-mailová adresa: v. koscelnikstarosta@gmail.com