Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

  OKRESNÉ RIADITEĽSTVO

HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V HUMENNOM

Ul. Kudlovská 173, 066 01 Humenné

                                                  ·          

 
             
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom v súlade s § 4 písm. b)  a  s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení  neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z. z. o požiarnej  prevencii v znení neskorších predpisov   VYHLASUJE ČAS  ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU   na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme ( 50 m od hranice lesného pozemku)   v  územnom obvode okresov :  Humenné,   Snina ,  Medzilaborce   od     07. 04. 2020   v čase    od : 09,.00 hod.     do  odvolania        V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.       Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch  z a k a z u j e   najmä: fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, na lesných pozemkoch pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, zakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,      Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov   p o v i n n í    najmä:   –   zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme  hliadkovaciu činnosť v súlade s opatreniami pre čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov  a podľa § 10 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase a pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych  časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať a zabezpečiť  vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov; zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od lesných porastov,udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah. Prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na: urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť  účinným zachytávačom iskier.  
Je zakázané vykonávať činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Riaditeľ                                                                                                 Okresného riaditeľstva H a ZZ v Humennom                                                                                                                  pplk. Mgr. Marek Pavlov v. r.                                                                                                                                                                                             

0 komentárov

Žiadne komentáre

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *