Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE JABLOŇ

        Výberové konanie na pozíciu Hlavný kontrolór obce

Obecné zastupiteľstvo v JABLONI v zmysle § 18a,ods.2  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle  Uznesenia  č.1/2020  zo dňa 26. 06. 2020     

                                                                         vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra obce JABLOŇ  a určuje deň konania voľby na 14. 08.2020  na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v JABLONI.

Pracovný úväzok Hlavného kontrolóra Obce JABLOŇ je určený na 6 hodín mesačne

(  0,04 % )   s nástupom do pracovného pomeru  01. 09. 2020.

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :

  • Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

   Náležitosti písomnej prihlášky :

  • meno, priezvisko , titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (email, telefón )
  • štruktúrovaný profesijný životopis , s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia
  • úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  a prípadne ďalšie kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelania
  • čestné prehlásenie , že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2) zákona

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp., že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce

  • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č.330/2007 o registri trestov
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
  • písomný súhlas kandidáta so zverejnením a spracovaním   osobných údajov podľa zákona č.18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov  v platnom znení na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra obce na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce

Termín na doručenie prihlášok :  

Kandidáti  na funkciu hlavného kontrolóra obce JABLOŇ  prihlášky zasielajú  alebo osobne doručujú najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 31. 07. 2020  do 15.00 hod.  ( vrátane prihlášok zasielaných poštou ).

 Na prihlášky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Miesto a spôsob doručenia prihlášok :

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra  Obce JABLOŇ zašle písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu poštou na adresu : 

Obecný úrad , JABLOŇ č. 75, 067 13 ROKYTOV PRI HUMENNOM alebo osobne doručí  na Obecný úrad v JABLONI v zalepenej obálke označenej

                         „ Voľba hlavného kontrolóra Obce JABLOŇ – neotvárať   „

V JABLONI dňa 26. 06. 2020                                        

                                                                                                 VLADIMÍR KOSCELNIK

                                                                                                      STAROSTA OBCE

0 komentárov

Žiadne komentáre

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *